Language of document : ECLI:EU:F:2013:46

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 15 april 2013

Mål F‑1/12

Henrik Andersen

mot

Europeiska unionens revisionsrätt

”Personalmål – Tjänstemän – Pensionering på grund av invaliditet – Artikel 78 i tjänsteföreskrifterna – Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Henrik Andersen har yrkat att personaldomstolen ska ogiltigförklara det beslut som generalsekreteraren vid Europeiska unionens revisionsrätt fattade den 21 januari 2011, och som innebar avslag på sökandens begäran om att revisionsrättens skulle ersätta den skada som denne anser sig ha lidit på grund av förluster med anledning av dennes pensionering.

Avgörande:      Talan ogillas då det är uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad. Henrik Andersen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska unionens revisionsrätts rättegångskostnader.

Sammanfattning

Talan väckt av tjänstemän – Talan om ogiltigförklaring som inte väckts inom fristen – Skadeståndstalan i syfte att uppnå ett identiskt resultat – Avvisning

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

En begäran om skadestånd kan inte prövas i sak när tjänstemannen på detta sätt försöker att uppnå ett resultat som är identiskt med det som skulle ha följt av en framgång med talan om ogiltigförklaring som han har underlåtit att väcka i tid.

En tjänsteman anses försöka kringgå det förhållandet att ett påstående om att ett beslut är rättsstridigt – vilket innebär avslag på en begäran om ogiltigförklaring – inte kan tas upp till sakprövning, då de omständigheter och grunder som anförs till stöd för ansvarstalan mot institutionen är desamma som de som utgör föremålet för nämnda avslagsbeslut mot vilket tjänstemannen inte har väckt någon talan.

(se punkterna 27, 29 och 35)

Hänvisning till

Domstolen: 14 februari 1989, Bossi/kommissionen, 346/87, punkt 32

Personaldomstolen: 28 oktober 2010, Cerafogli/ECB, F‑84/08, punkt 50