Language of document : ECLI:EU:F:2013:86

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(otrā palāta)

2013. gada 24. jūnijā

Lieta F‑144/11

Carlos Mateo Pérez

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Atklāts konkurss – Prasība atcelt labojumu paziņojumā par konkursu – Labojums, kurā nav paredzēti nosacījumi, ar ko tiktu izslēgts prasītājs – Nelabvēlīga akta neesamība – Nepielaišana pie novērtēšanas pārbaudījumiem – Pieņemamība – Termiņi prasību celšanai – Nokavējums – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš ir piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, ar ko C. Mateo Pérez būtībā lūdz atcelt labojumu paziņojumā par atklāto konkursu EPSO/AST/111/10 (OV 2011, C 68 A, 2. lpp.; turpmāk tekstā – “labojums”) un minētā konkursa atlases komisijas lēmumu nepielaist viņu dalībai konkursa otrajā kārtā (turpmāk tekstā – “lēmums par nepielaišanu konkursam”)

Nolēmums      Noraidīt prasību kā acīmredzami nepieņemamu. Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina C. Mateo Pérez tiesāšanās izdevumus, kuri viņam ir radušies, sākot no 2012. gada 14. marta, kas ir iebildumu raksta iesniegšanas datums. C. Mateo Pérez sedz savus tiesāšanās izdevumus, kuri radušies pirms 2012. gada 14. marta.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņu celta prasība – Prasība, kas vērsta pret lēmumu nepielaist pie konkursa pārbaudījumiem – Iespēja izvirzīt konkursa paziņojuma prettiesiskumu – Piemērojamība – Konkursa paziņojuma labojums, kurā nav paredzēti nosacījumi, ar ko tiktu izslēgts prasītājs – Izslēgšana

(Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts un 91. pants)

2.      Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumi – Pienākums – Taisnīguma prasību ņemšana vērā – Piespriešana lietas dalībniekam, kam spriedums ir labvēlīgs, atlīdzināt tiesāšanās izdevumus

(Civildienesta tiesas Reglamenta 87. panta 1. un 2. punkts, un 88. pants)

1.      Gan iepriekšējai administratīvajai sūdzībai, gan prasībai tiesā saskaņā Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu ir jābūt vērstai pret nelabvēlīgu aktu, kas rada saistošas tiesiskās sekas, kuras tieši un nekavējoties ietekmē prasītāja intereses, būtiski grozot tā tiesisko stāvokli.

Saistībā ar paziņojumiem par konkursu, ņemot vērā darbā pieņemšanas procedūras īpašo raksturu, kas ir sarežģīta administratīva darbība, kura sastāv no vairākiem secīgiem, ļoti cieši saistītiem lēmumiem, prasītājs – prasībā, kas vērsta pret individuālu vēlāku lēmumu, tostarp lēmumu nepielaist pie pārbaudījumiem, – ir tiesīgs atsaukties uz pārkāpumiem, kas notikuši konkursa norises gaitā, tostarp pārkāpumiem, kuru avots var būt pats paziņojuma par konkursu teksts. Izņēmuma kārtā par paziņojumu par konkursu var arī iesniegt prasību atcelt tiesību aktu, jo, paredzot tajā nosacījumus, ar kuriem tiek izslēgta prasītāja kandidatūra, paziņojumu par konkursu var uzskatīt par prasītājam nelabvēlīgu lēmumu Civildienesta noteikumu 90. un 91. panta izpratnē.

Tomēr tā tas nav gadījumā, ja ar labojumu paziņojumā par konkursu tiek grozīti šajā paziņojumā paredzētie novērtēšanas noteikumi attiecībā uz priekšatlases testiem, bet netiek izvirzīts neviens nosacījums, ar kuru tiktu izslēgta prasītāja kandidatūra.

(sal. ar 43.–47. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1988. gada 8. marts, 64/86, no 71/86 līdz 73/86 un 78/86 Sergio u.c./Komisija, 15. punkts; 1995. gada 11. augusts, C‑448/93 P Komisija/Noonan, 17.–19. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1993. gada 16. septembris, T‑60/92 Noonan/Komisija, 21. punkts; 2000. gada 13. jūlijs, T‑87/99 Hendrickx/Cedefop, 37. punkts.

Civildienesta tiesa: 2009. gada 2. jūlijs, F‑19/08 Bennett u.c./ITSB, 65. un 66. punkts un tajos minētā judikatūra; 2011. gada 14. aprīlis, F‑82/08 Clarke u.c./ITSB, 79. punkts.

2.      Atbilstoši Civildienesta tiesas Reglamenta 87. panta 1. punktam, ievērojot pārējās minētā reglamenta II sadaļas 8. nodaļas tiesību normas, lietas dalībniekam, kuram spriedums ir nelabvēlīgs, piespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ja to ir prasījis lietas dalībnieks, kuram spriedums ir labvēlīgs. Tomēr saskaņā ar minētā reglamenta 88. pantu lietas dalībniekam – pat tad, ja tam spriedums ir labvēlīgs – var piespriest daļēji vai pat pilnībā atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ja to pamato tā rīcība.

Minētais 88. pants ir jāpiemēro tad, ja lietas dalībnieks, kuram spriedums ir labvēlīgs, – pat pēc tam, kad tas atzinis, ka iebilde par nepieņemamību attiecībā uz novēlotu prasību, kuru šis lietas dalībnieks izvirzījis, ir bijusi balstīta uz tās pamatojumam iesniegtā dokumenta kļūdainu interpretāciju un ka šim lietas dalībniekam nav pierādījumu tās pamatojumam –, nav atteicies no minētās iebildes par nepieņemamību. Šāda rīcība ir likusi Civildienesta tiesai formāli noraidīt minēto iebildi par nepieņemamību.

(sal. ar 66., 68. un 69. punktu)