Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 listopada 2014 r. – Christow przeciwko Komisji i EMA

(Sprawa F-2/12)1

[Służba publiczna – Postepowanie w sprawie naboru i powołania dyrektora zarządzającego agencji regulacyjnej – Europejska Agencja ds. Leków (EMA) – Dwuetapowe postępowanie w sprawie naboru – Preselekcja w Komisji – Powołanie przez zarząd EMA – Obowiązek wybrania przez zarząd EMA dyrektora zarządzającego spośród kandydatów wyłonionych przez Komisję – Skarga o stwierdzenie nieważności – Skład komisji preselekcyjnej – Łączenie funkcji członka komisji preselekcyjnej oraz członka zarządu EMA – Kandydaci będący członkami zarządu EMA umieszczeni na liście kandydatów wyłonionych przez Komisję – Powołanie kandydata będącego członkiem zarządu EMA – Obowiązek bezstronności – Naruszenie – Stwierdzenie nieważności – Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie – Szkoda dająca się oddzielić od niezgodności z prawem stanowiącej podstawę stwierdzenia nieważności – Dowód – Brak]

Język postępowania: bułgarski

Strony

Strona skarżąca: Emił Christow (Sofia, Bułgaria) (przedstawiciele: adwokaci M. Ekimdżiew, K. Bonczewa i G. Czerniczerska)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo J. Currall i D. Stefanow, pełnomocnicy, następnie J. Currall i N. Nikołowa, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Europejska Agencja ds. Leków (przedstawiciele: początkowo V. Salvatore i T. Jablonski, pełnomocnicy, następnie J. Currall i N. Nikołowa, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji dotyczących opracowania i zatwierdzenia listy preselekcyjnej, którą przedłożono zarządowi EMA w ramach postępowania w sprawie naboru i powołania dyrektora zarządzającego tej agencji, po drugie, żądanie stwierdzenia nieważności powołania innego kandydata na to stanowisko, a po trzecie, żądanie naprawienia poniesionej krzywdy.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 kwietnia 2011 r., w której przedłożyła ona zarządowi Europejskiej Agencji ds. Leków listę czterech kandydatów rekomendowanych przez komisję preselekcyjną i zatwierdzonych przez komitet konsultacyjny ds. powoływania.

Stwierdza się nieważność decyzji zarządu Europejskiej Agencji ds. Leków z dnia 6 października 2011 r. w sprawie powołania dyrektora zarządzającego.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Komisja Europejska i Europejska Agencja ds. Leków pokrywają własne koszty i zostają obciążone po połowie kosztami poniesionymi przez B. Christowa.

____________

1     Dz.U. C 184 z 23.6.2012, s. 21.