Language of document :

Žaloba podaná 5. marca 2018 – Braesch a iní/Komisia

(vec T-161/18)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Anthony Braesch (Luxemburg, Luxembursko), Trinity Investments DAC (Dublin, Írsko), Bybrook Capital Master Fund LP (Grand Cayman, Kajmanie ostrovy), Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP (Grand Cayman), Bybrook Capital Badminton Fund LP (Grand Cayman) (v zastúpení: M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella a L. Prosperetti, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie K(2017) 4690 final zo 4. júla 20171 vo veci SA.47677 (2017/NN),

alternatívne, zrušil uvedené rozhodnutie len v rozsahu, v akom sa týka nakladania s FRESH2 nástrojmi,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania žalobcov a ďalšie náklady súvisiace s touto záležitosťou,

prijal ďalšie opatrenia, ktoré Všeobecný súd považuje za primerané vrátane opatrení na zabezpečenie organizácie konania podľa článku 89 ods. 3 a/alebo opatrení na zabezpečenie dôkazu podľa článku 91 ods. 1 písm. b) Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú päť žalobných dôvodov.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na tom, že Komisia protiprávne schválila opatrenia na rozdelenie záťaže v súvislosti s preventívnou rekapitalizáciou, v rozpore s článkami 18 a 21 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 (porušenie povinnosti odôvodnenia).3

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na tom, že Komisia protiprávne žiadala zrušenie FRESH zmlúv (zjavne nesprávne posúdenie a právne posúdenie v súvislosti s tým, že sa odchýlila od oznámenia od bankovníctve z roku 20134 ; porušenie zásady ochrany legitímnych očakávaní a rovnosti zaobchádzania; porušenie povinnosti odôvodnenia).

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na tom, že v napadnutom nariadení sa s majiteľmi dlhopisov FRESH zaobchádza diskriminačne [porušenie zásady rovnosti zaobchádzania, zakotvenej v článkoch 20 a 21 Charty základných práv Európskej únie („charta“) a článku 14 a Protokole 12 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd („EDĽP“); zjavne nesprávne posúdenie; porušenie povinnosti odôvodnenia].

Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na tom, že napadnuté rozhodnutie porušuje vlastnícke práva majiteľov FRESH dlhopisov (porušenie vlastníckeho práva chráneného podľa článku 17 charty a článku 1 protokolu 1 EDĽP; porušenie povinnosti odôvodnenia).

Piaty žalobný dôvod sa zakladá na tom, že Komisia nezačala fázu formálneho vyšetrovania bez ohľadu na skutočnosť, že existovali vážne pochybnosti o zlučiteľnosti opatrení s právom EÚ (porušenie článku 108 ods. 2 a 3 ZFEÚ; porušenie článku 4 ods. 3 a 4 nariadenia Rady 2015/15895 ; zjavne nesprávne posúdenie; porušenie povinnosti odôvodnenia).

____________

1 Ú. v. EÚ 2018, C 40, s. 7.

2 Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid (druh dlhopisu).

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014 , ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ 2015, L 248, s. 9).

4 Oznámenie Komisie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci na podporné opatrenia v prospech bánk v súvislosti s finančnou krízou od 1. augusta 2013 („Oznámenie o bankovníctve“) (Ú. v. EÚ 2013, C 216, s. 1).

5 Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ 2015, L 248, s. 9).