Language of document : ECLI:EU:T:2021:102

Дело T161/18

Anthony Braesch и др.

срещу

Европейска комисия

 Решение на Общия съд (трети разширен състав) от 24 февруари 2021 година

„Жалба за отмяна — Държавни помощи — Помощ за превантивното преструктуриране на Banca Monte dei Paschi di Siena — Предварителна фаза на разглеждане — Решение, с което помощта се обявява за съвместима с вътрешния пазар — Възражение за недопустимост — Качество на заинтересовано лице — Правен интерес — Процесуална легитимация — Допустимост“

1.      Помощи, предоставяни от държавите — Разглеждане от Комисията — Административно производство — Заинтересована страна по смисъла на член 108, параграф 2 ДФЕС — Понятие — Притежатели на облигации, твърдящи че мерките за помощ са причинили значителна материална загуба — Включване — Условие

(член 108, параграф 2 ДФЕС; член 1, буква з) от Регламент 2015/1589 на Съвета)

(вж. т. 35—41)

2.      Жалба за отмяна — Физически или юридически лица — Правен интерес — Необходимост от възникнал и съществуващ интерес — Преценка към момента на предявяването на иска или подаването на жалбата — Жалба, която може да донесе полза на жалбоподателя — Тежест на доказване

(член 107, параграф 3, буква б), член 108, параграф 2 и член 263, четвърта алинея ДФЕС; член 1, буква з) от Регламент № 2015/1589 на Съвета)

(вж. т. 45, 46 и 51)

3.      Жалба за отмяна — Физически или юридически лица — Правен интерес — Отмяна на обжалвания акт, която може да донесе полза на жалбоподателя в рамките на исково производство или на производство по обжалване пред националните съдилища — Допустимост — Възможност за съда на Съюза да преценява вероятната основателност на предявен пред национална юрисдикция иск или на подадена до национална юрисдикция жалба — Изключване

(член 263, четвърта алинея ДФЕС)

(вж. т. 47, 48, 52 и 53)

4.      Жалба за отмяна — Физически или юридически лица — Актове, които ги засягат пряко и лично — Решение на Комисията, с което се установява съвместимостта на държавна помощ с вътрешния пазар, без да се започва официалната процедура по разследване — Жалба на заинтересованите страни по смисъла на член 108, параграф 2 ДФЕС — Жалба, насочена към запазването на процесуалните права на заинтересованите страни — Допустимост — Основания, които могат да бъдат посочени

(член 108, параграфи 2 и 3 и член 263, четвърта алинея ДФЕС; Регламент № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета; член 1, буква з), член 4, параграфи 3 и 4 и член 6, параграф 1 от Регламент 2015/1589 на Съвета; Директива 2014/59 на Европейския парламент и на Съвета)

(вж. т. 59—64)

Резюме

През 2008 г. италианската банка Banca Monte dei Paschi di Siena (наричана по-нататък „BMPS“) извършва увеличаване на капитала с 950 милиона евро, записан изцяло от J. P. Morgan Securities Ltd (наричано по-нататък „JPM“), съгласно сключени между тях договори (наричани по-нататък „договорите FRESH“). JPM получава необходимите средства за финансирането на тази сделка от Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) SA (наричано по-нататък „MUFJ“), което за тази цел издава облигации, наречени FRESH, за сумата от един милиард евро. От своя страна притежателите на тези облигации получават доход под формата на купони, който им се предоставя от MUFJ.

В края на 2016 г. BMPS подава молба за извънредна публична финансова подкрепа под формата на превантивна рекапитализация по италианското право. Въз основа на това искане италианските власти уведомяват Европейската комисия за помощ за рекапитализацията на BMPS в размер на 5,4 милиарда евро. Тази помощ трябва да се прибави към индивидуалната помощ за осигуряване на ликвидност от петнадесет милиарда евро в полза на BMPS, одобрена временно от Комисията с решение от 29 декември 2016 г.

С решение от 4 юли 2017 г. след приключването на предварителната фаза на разглеждане Комисията одобрява както помощта за осигуряване на ликвидност от петнадесет милиарда евро в полза на BMPS, така и помощта за превантивната ѝ рекапитализация в размер на 5,4 милиарда евро (наричано по-нататък „решението да не се повдигат възражения“). Тези мерки за помощ, придружени с план за преструктуриране и с ангажиментите, предложени от италианските власти, са счетени за държавни помощи, съвместими с вътрешния пазар(1) от съображения за финансова стабилност.

Тъй като считат, че прекратяването на действието на договорите FRESH се дължи на плана за преструктуриране, придружаващ мерките за помощ, и че те са претърпели значителна материална загуба от това прекратяване, притежателите на облигации FRESH (наричани по-нататък „жалбоподателите“) подават жалба за отмяна на решението на Комисията да не се повдигат възражения. Комисията прави възражение за недопустимост, твърдейки, че жалбоподателите нямат нито правен интерес, нито процесуална легитимация по смисъла на член 263 ДФЕС.

Възражението за недопустимост на Комисията е отхвърлено от трети разширен състав на Общия съд. В решението си той трябва да приложи в тази непозната до момента фактическа обстановка съдебната практика, определяща условията за допустимост на жалба за отмяна, подадена от заинтересовани страни срещу решение на Комисията да не се повдигат възражения срещу помощ, за която е отправено уведомление.

Съображения на Общия съд

Тъй като жалбата за отмяна е насочена срещу решение на Комисията да не се повдигат възражения по смисъла на член 4, параграф 3 от Регламента за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 ДФЕС(2), Общият съд отбелязва най-напред, че както правният интерес на жалбоподателите, така и процесуалната им легитимация да искат отмяна на това решение са обусловени от квалификацията им като „заинтересовани страни“, които могат да участват в официалната процедура по разследване на държавните помощи.

Регламентът за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 ДФЕС(3) определя понятието „заинтересована страна“, синоним на понятието за заинтересован по смисъла на член 108, параграф 2 ДФЕС, по-специално като всяко лице, предприятие или обединение от предприятия, чиито интереси биха могли да бъдат засегнати от предоставянето на помощ. Тъй като в съдебната практика това понятие се тълкува широко, то може да обхване всяко лице, което може да докаже, че има вероятност предоставянето на държавна помощ да окаже конкретно влияние върху неговото положение.

От тази гледна точка Общият съд приема, че жалбоподателите са доказали надлежно, че има вероятност предоставянето на разглежданите мерки за помощ и съответно приемането на решение да не се повдигат възражения да окажат конкретно влияние върху положението им, поради което трябва да бъдат квалифицирани като заинтересовани страни. В това отношение Общият съд подчертава, че ангажиментите на италианските власти по плана за преструктуриране, които според жалбоподателите са довели до значителна материална загуба за притежателите на облигациите FRESH, са неразделна част от мерките за помощ, за които е извършено уведомяване, поради което решението да не се повдигат възражения се отнася за тези мерки и тези ангажименти, разглеждани като цяло. Тъй като с това решение се разрешава прилагането на посочените мерки за помощ, като същевременно ангажиментите стават обвързващи, положението на жалбоподателите непременно се оказва засегнато от всички тези фактори и те могат да защитят интересите си само като поискат отмяна на това решение в неговата цялост.

По-нататък Общият съд анализира правния интерес и процесуалната легитимация на жалбоподателите да оспорят решението да не се повдигат възражения.

На първо място, Общият съд посочва, че в качеството на заинтересовани страни жалбоподателите имат правен интерес от евентуалната отмяна на решението да не се повдигат възражения, чието съдържание е тясно свързано с ангажиментите на италианските власти по плана за преструктуриране на BMPS. Всъщност неговата отмяна може да им донесе полза, тъй като би довела до започване на официалната процедура по разследване, в рамките на която жалбоподателите биха имали възможност да изразят становище и така да повлияят върху преценката на Комисията относно съвместимостта с вътрешния пазар на мерките за помощ, за които е отправено уведомление. Освен това отмяната на решението да не се повдигат възражения би могла да засегне резултата от оспорването от жалбоподателите пред люксембургските юрисдикции на прекратяването на действието на договорите FRESH.

На второ място, Общият съд счита, че жалбоподателите имат също процесуална легитимация да искат отмяна на решението да не се повдигат възражения, тъй като с него разглежданите мерки за помощ се обявяват за съвместими с вътрешния пазар, без да се започва официалната процедура по разследване. В това отношение Общият съд отбелязва, че всяка заинтересована страна по смисъла на Регламента за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 ДФЕС(4) е пряко и лично засегната от такова решение. Всъщност лицата, които се ползват от процесуалните права, предвидени в член 108, параграф 2 ДФЕС и в този регламент(5), могат да си осигурят зачитането им само ако имат възможност да оспорят пред съда на Съюза решението да не се повдигат възражения. Следователно особеното качество „заинтересована страна“ по смисъла на Регламента за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 ДФЕС, свързано с конкретния предмет на обжалване, е достатъчно, за да се индивидуализират съгласно член 263, четвърта алинея ДФЕС жалбоподателите, които оспорват решението да не се повдигат възражения. Следователно жалбоподателите имат процесуална легитимация.


1      Съгласно член 107, параграф 3, буква б) ДФЕС, който се отнася за помощите, предназначени за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка.


2      Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 248, 2015 г., стр. 9, наричан по-нататък „Регламентът за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 ДФЕС“). В член 4, параграф 3 от посочения регламент се предвижда, че когато Комисията след предварителна проверка констатира, че никакви съмнения не са се породили по отношение на съвместимостта с вътрешния пазар на мярката, за която е отправено уведомление, доколкото попада в рамките на приложното поле на член 107, параграф 1 ДФЕС, тя решава, че мярката е съвместима с вътрешния пазар. Това решение е наречено „решение, което не подвига възражения“.


3      Член 1, буква з) от Регламента за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 ДФЕС.


4      Член 1, буква з) от Регламента за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 ДФЕС.


5      Член 6, параграф 1 от Регламента за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 ДФЕС.