Language of document :

Talan väckt den 8 maj 2013 – a mot b

(Mål F-43/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ m.fl. (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska investeringsbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Dels ogiltigförklaring av de beslut som angetts på lönebeskeden för februari 2013 om fastställelse av den årliga justeringen av lönerna till 1,8 procent för år 2013 och ogiltigförklaring av senare lönebesked, dels talan om att förplikta institutionen att utge skadestånd för den materiella och ideella skada som påstås ha uppstått.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara de beslut som angetts på sökandenas lönebesked för februari 2013 om fastställelse av den årliga justeringen av lönerna till 1,8 procent för år 2013 och därmed ogiltigförklara besluten i senare lönebesked,

i mån av behov ogiltigförklara de informationsnoter som svaranden riktade till klagandena den 5 februari 2013 och den 15 februari 2013,

förplikta svaranden att, som ersättning för materiell skada, till var och en av sökandena, erlägga i) lönesaldot motsvarande tillämpningen av den årliga justeringen för år 2013, det vill säga en ökning med 1,8 procent för tiden mellan den 1 januari 2013 och den 31 december 2013, ii) lönesaldot motsvarande konsekvenserna av tillämpningen av den årliga justeringen med 1.8 procent för år 2013 på de lönebelopp som kommer att betalas ut från och med januari 2014, iii) dröjsmålsränta på lönesaldona fram till dess full betalning sker, räntesatsen ska beräknas på grundval av den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner och som gäller under den aktuella tiden, ökad med tre procentenheter, och iv) skadestånd med anledning av förlust av köpkraft, den totala materiella skadan har provisoriskt uppskattats till 30 000 euro för varje sökanden,

förplikta svaranden att till var och en av sökandena erlägga 1 000 euro som ersättning för ideell skada,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.