Language of document :

Žaloba podaná 17. mája 2013 – ZZ/Rada

(vec F-47/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: M. Velardo, avocat)

Žalovaná: Rada európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia nezahrnúť žalobcu do zoznamu úradníkov funkčnej skupiny AD navrhnutých na povýšenie v roku 2012

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 20. júla 2012 č. 63/12 Generálneho sekretariátu Rady týkajúce sa zoznamu úradníkov navrhnutých na povýšenie počas obdobia roku 2012, v ktorom nebolo uvedené meno žalobcu, ako aj zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu z 11. februára 2011,

zaviazať žalovanú na zaplatenie náhrady škody a úrokov z omeškania a kompenzačných úrokov vo výške 6,75 % za spôsobenú majetkovú a nemajetkovú ujmu,

zaviazať Radu na náhradu trov konania.