Language of document :

Talan väckt den 17 maj 2013 – ZZ mot Europeiska unionens råd

(Mål F-47/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten M. Velardo)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte medta sökanden i förteckningen över tjänstemän i tjänstegruppen AD som föreslogs för befordran år 2012.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara rådets generalsekretariats beslut nr 63/12 av den 20 juli 2012 angående förteckningen över tjänstemän som föreslogs för befordran år 2012 i vilken sökandens namn inte fanns med, samt tillsättningsmyndighetens beslut av den 11 februari 2011,

förplikta svaranden att utge skadestånd jämte dröjsmålsränta och kompensationsränta med 6,75 % för den ideella och materiella skada som lidits, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.