Language of document :

8. mail 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-44/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat C. Mourato)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Niisuguste komisjoni otsuste tühistamine, mis käsitlevad hüvitise saamist varalise kahju eest, mida hageja kandis elamistingimuste eest makstava toetuse õigusvastase arvutamise tõttu.

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 25. jaanuari 2013. aasta otsus, mille hageja sai kätte 28. jaanuaril 2013 ning mis puudutab PMO.1 30. märtsi 2012. aasta otsuse osalist tühistamist osas, milles see piirab 1. märtsiga 2007 viimati nimetatu nõude hüvitada elamistingimuste eest makstava toetuse, mille saamise õigus on hagejal alates 22. septembrist 2002, õigusvastase arvutamise tõttu kantud varaline kahju, ja osas, milles see võtab nimetatud hüvitise arvutamisel arvesse hageja tütre toitjakaotuspensioni 1. märtsist 2007 kuni 31. augustini 2008;

tühistada komisjoni 4. veebruari 2013. aasta otsus, mille hageja sai kätte 5. veebruaril 2013, ning hageja 2013. aasta veebruari palgatõend, mis puudutab 1. märtsil 2007 otsustatud paranduskoodi RRV seoses eespool viidatud kahju hüvitamisega, säilitades siiski selle palgatõendi tagajärjed kuni uue palgatõendi vastuvõtmiseni, milles kohaldatakse nõuetekohaselt personalieeskirjade lisa 10 artiklit 10 alates 31. detsembrist 2011 kuni 22. septembrini 2001;

kohustada komisjoni maksma esialgne täiendav summa 11 000 000 eurot kahju eest, mida hageja kandis 22. septembrist 2002 kuni 31. augustini 2008 elamistingimuste eest makstava toetusega seoses, ning samuti maksma intressi, mis tuleb arvutada kogu kantud kahju pealt ajavahemikul 22. septembrist 2001 kuni 31. detsembrini 2011 alates nende hüvitiste sissenõutavaks muutumisest kuni nende tegeliku maksmiseni ja Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele asjaomasel ajavahemikul kohaldatava intressimäära alusel, millele lisanduvad kaks protsendipunkti;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.