Language of document :

 C_2014071SK.01003602.xml

8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/36


Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 12. decembra 2013 —  JJ (*1)/Rada

(Vec F-47/13) (1)

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Povyšovanie za rok 2012 - Rozhodnutie o nepovýšení žalobcu - Medziinštitucionálne preloženie v priebehu povyšovania, ktoré predchádzalo povyšovaniu, počas ktorého by nadobudlo účinnosť prípadné rozhodnutie o povýšení - Inštitúcia, ktorá je príslušná rozhodnúť o povýšení preloženého úradníka)

(2014/C 71/72)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: JJ (*1) (v zastúpení: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a A. Bisch, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia nezahrnúť žalobcu do zoznamu úradníkov funkčnej skupiny AD navrhnutých na povýšenie za rok 2012

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako zjavne bez právneho základu.

2.

 JJ (*1) znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Rada Európskej únie.


(*1)  Údaje odstránené alebo vymazané v rámci zaistenia ochrany osobných dát a/alebo dôvernosti.

(1)  Ú. v. EÚ C 207, 20.7.2013, s. 63.