Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 10 juli 2014 – CW / Parlement

(Zaak F-48/13)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Beoordelingsrapport – Beoordelingen en toelichtingen in het beoordelingsrapport – Kennelijke beoordelingsfouten – Misbruik van bevoegdheid – Geen misbruik)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: CW (vertegenwoordiger: C. Bernard-Glanz, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: M. Dean en S. Alves, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van verzoeksters beoordelingsrapport over 2011

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

CW zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van het Europees Parlement.

____________

____________

1     PB C 207 van 20.7.2013, blz. 63.