Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 lipca 2014 r. – CW przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-48/13)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Sprawozdanie z oceny – Oceny i komentarze zawarte w sprawozdaniu z oceny – Oczywiste błędy w ocenie – Nadużycie władzy – Brak)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: CW (przedstawiciel: C. Bernard-Glanz, avocat)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: M. Dean i S. Alves, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny skarżącej w ramach postępowania w sprawie oceny za 2011 r.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.CW pokrywa własne koszty postępowania i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.