Language of document : ECLI:EU:F:2014:104

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(трети състав)


21 май 2014 година


Дело F‑46/13


Victor Navarro

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Договорно нает служител — Назначаване — Покана за заявяване на интерес EPSO/CAST/02/2010 — Условия за назначаване — Минимални квалификации за назначаване — Подходящ професионален опит — Отхвърляне на молбата за назначаване — Неприсъствено производство“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Navarro иска отмяна на решението на Европейската комисия от 4 октомври 2012 г., с което се отхвърля молбата му за назначаване като договорно нает служител от функционална група II, както и искане за поправяне на претърпените имуществени вреди

Решение:      Отхвърля жалбата. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.


Резюме


Искове и жалби на длъжностните лица — Преценка на законосъобразността на обжалвания акт в зависимост от фактическите и правните обстоятелства към момента на неговото приемане

(член 91 от Правилника за длъжностните лица)

Законосъобразността на акта се преценява въз основа на фактическата обстановка и правната уредба към момента на приемането му.

(вж. точка 29)


Позоваване на:

Общ съд — 11 юли 2007 г., Centeno Mediavilla и др./Комисия, T‑58/05, точка 151

Съд на публичната служба — 29 септември 2011 г., Mische/Комисия, F‑70/05, точка 70