Language of document : ECLI:EU:F:2014:104

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(trešā palāta)

2014. gada 21. maijā

Lieta F‑46/13

Victor Navarro

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Līgumdarbinieks – Pieņemšana darbā – Uzaicinājums pieteikties uz konkursu EPSO/CAST/02/2010 – Pieņemšanas darbā nosacījumi – Minimālās kvalifikācijas, kas vajadzīgas, lai pieņemtu darbā – Atbilstoša profesionālā pieredze – Lūguma pieņemt darbā noraidīšana – Aizmuguriska lietas izskatīšana

Priekšmets      Prasība, kura ir celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas EAEK līgumam piemērojams saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru V. Navarro lūdz atcelt Eiropas Komisijas 2012. gada 4. oktobra lēmumu, ar kuru tika noraidīts viņa iesniegums pieņemt darbā kā līgumdarbinieku III funkciju grupā, kā arī atlīdzināt viņam nodarīto kaitējumu

Nolēmums      Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Ierēdņu celta prasība – Apstrīdētā akta tiesiskuma novērtēšana pēc tā pieņemšanas laikā pastāvošiem faktiskiem un tiesiskiem apstākļiem

(Civildienesta noteikumu 91. pants)

Tiesību akta tiesiskums tiek novērtēts pēc tā pieņemšanas laikā pastāvošiem faktiskiem un tiesiskiem apstākļiem.

(skat. 29. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2007. gada 11. jūlijs, Centeno Mediavilla u.c./Komisija, T‑58/05, 151. punkts.

Civildienesta tiesa: 2011. gada 29. septembris, Mische/Komisija, F‑70/05, 70. punkts.