Language of document :

21. veebruaril 2013 esitatud hagi - Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

(kohtuasi C-85/13)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: E. Manhaeve, L. Cimaglia)

Kostja: Itaalia Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Itaalia Vabariik:

jättis võtmata vajalikud sätted tagamaks, et Lombardia maakonna linnastud Bareggio, Cassano d'Adda, Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Trezzano sul Naviglio, Turbigo ja Vigevano, mille inimekvivalent on üle 10 000 ning mille reovesi juhitakse veekogudesse, mida loetakse nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta artikli 5 lõike 1 tähenduses "tundlikuks alaks", varustatakse asulareovee kogumissüsteemidega vastavalt nimetatud direktiivi artiklile 3;

jättis võtmata vajalikud sätted tagamaks, et linnastutes Pescasseroli (Abruzzo maakond), Aviano Capoluogo, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile (Friuli-Venezia Giulia maakond), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d'Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia maakond), Pesaro, Urbino (Marche maakond), Alta Val Susa (Piemonte maakond), Nuoro (Sardiinia maakond), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sitsiilia maakond), Courmayeur (Valle d'Aosta maakond) ja Thiene (Veneto maakond), mille inimekvivalent on üle 10 000, läbib kogumissüsteemidesse sisenev asulareovesi enne ärajuhtimist bioloogilise puhastuse või muu sellega võrdväärse puhastuse vastavalt direktiivi 91/271/EMÜ artiklile 4;

jättis võtmata vajalikud sätted tagamaks, et linnastutes Pescasseroli (Abruzzo maakond), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia maakond), Frosinone (Lazio maakond), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia maakond), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardiinia maakond) ja Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini ja Trappeto (Sitsiilia maakond), mille inimekvivalent on üle 10 000 ning mille reovesi juhitakse veekogudesse, mida loetakse direktiivi 91/271/EMÜ tähenduses "tundlikuks alaks", läbib kogumissüsteemidesse sisenev asulareovesi vastavalt sama direktiivi artiklile 5 enne ärajuhtimist põhjalikuma puhastuse, kui bioloogiline puhastus või muu sellega võrdväärne puhastus;

jättis seoses linnastutega Pescasseroli (Abruzzo maakond), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia maakond), Frosinone (Lazio maakond), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d'Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia maakond), Pesaro, Urbino (Marche maakond), Alta Val Susa (Piemonte maakond), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia maakond), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardiinia maakond), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sitsiilia maakond), Courmayeur (Valle d'Aosta maakond) ja Thiene (Veneto maakond) võtmata vajalikud sätted selleks, et asulareoveepuhasteid, mis rajatakse direktiivi 91/271/EMÜ artiklite 4-7 nõuete täitmiseks, projekteeritakse, ehitatakse, käitatakse ja hooldatakse nii, et nende töö kõikides tavapärastes kohalikes ilmastikutingimustes on piisavalt tagatud ja selleks, et puhastite projekteerimisel võetakse arvesse puhastuskoormuse hooajalist muutumist;

siis on Itaalia Vabariik rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 91/271/EMÜ artiklist 3 ja/või 4 ja/või 5 ning samuti artiklist 10;

mõista kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagis heidab komisjon ette seda, et Itaalia ei ole mitmes oma territooriumi osas nõuetekohaselt rakendanud nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta.

Komisjon tuvastab eeskätt eri rikkumised seoses direktiivi artikliga 3, mis näeb lõike 1 teises lõigus ja lõikes 2 ette, et asulareovee puhul, mis juhitakse sama direktiivi artikli 5 tähenduses "tundlikeks aladeks" loetavatesse veekogudesse, olid liikmesriigid kohustatud tagama, et linnastud inimekvivalendiga üle 10 000 varustatakse I lisa A jaotises sätestatud nõuetele vastavate kogumissüsteemidega hiljemalt 31. detsembriks 1998. Mitme Lombardia maakonna linnastu puhul, mis kuuluvad eespool viidatud sätete kohaldamisalasse, ei olnud seda kohustust nõuetekohaselt täidetud.

Direktiivi 91/271/EMÜ artikkel 4 näeb lisaks lõigetes 1 ja 3 ette, et liikmesriigid pidid tagama, et kogumissüsteemidesse sisenev asulareovesi läbib enne ärajuhtimist vastavalt I lisa B jaotise nõuetele bioloogilise puhastuse või muu sellega võrdväärse puhastuse hiljemalt 31. detsembriks 2000 kõikide linnastute puhul inimekvivalendiga üle 15 000 ja hiljemalt 31. detsembriks 2005 kõikide linnastute puhul inimekvivalendiga 10 000 kuni 15 000. Komisjon tuvastas, et nimetatud sätteid ei ole järgitud seoses rea linnastutega, mis asuvad Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardiinia, Sitsiilia, Valle d'Aosta ja Veneto maakondades.

Direktiivi artikli 5 lõigetes 2 ja 3 on järgmiseks ette nähtud, et liikmesriigid oleks pidanud tagama hiljemalt 31. detsembriks 1998 kõikide linnastute puhul inimekvivalendiga 10 000, et kogumissüsteemidesse sisenev asulareovesi läbib enne selle tundlikele aladele juhtimist põhjalikuma puhastuse, kui on kirjeldatud artiklis 4. Komisjon tuvastas, et nimetatud sätteid ei ole järgitud seoses rea linnastutega, mis asuvad Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Sardiinia ja Sitsiilia maakondades.

Direktiivi 91/271/EMÜ artiklite 4 ja 5 täitmata jätmine tingib lõpuks ka sama direktiivi artikli 10 rikkumise, mille kohaselt tuleb asulareoveepuhasteid projekteerida ja ehitada ning käitada ja hooldada nii, et nende töö kõikides tavapärastes kohalikes ilmastikutingimustes on piisavalt tagatud.

____________

1 - EÜT L 135, lk 40; ELT eriväljaanne 15/02, lk 26.