Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kúria (Maďarsko) dne 27. února 2014 – Flight Refund Ltd v. Deutsche Lufthansa AG

(Věc C-94/14)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Kúria

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Flight Refund Ltd

Žalovaná: Deutsche Lufthansa AG

Předběžné otázky

Je možné uplatnit nárok na náhradu škody založený na článku 19 Montrealské úmluvy v rámci řízení o evropském platebním rozkazu?

Pokud jde o nárok na náhradu škody založený na článku 19 Montrealské úmluvy, řídí se příslušnost notáře – považovaného pro tyto účely za vnitrostátní soud – zmocněného k vydávání evropského platebního rozkazu a, po převodu do soudního řízení v důsledku podání odporu odpůrce, soudní příslušnost pravidly příslušnosti stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/20061 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (dále jen „nařízení č. 1896/2006“), v nařízení Rady (ES) č. 44/20012 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen „nařízení č. 44/2001“), nebo Úmluvou o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu, která byla uzavřena v Montrealu dne 28. května 1999 (dále jen „Montrealská úmluva“)? Jaký je vzájemný vztah těchto právních předpisů?

V případě, že by platila pravidla příslušnosti stanovená v Montrealské úmluvě, může navrhovatel, a to i při neexistenci jakéhokoliv dalšího kritéria pro určení příslušnosti, uplatnit svůj nárok před soudem státu, který je stranou úmluvy, který si zvolí, nebo musí být soud, před nímž nárok uplatňuje, místně příslušným na základě procesních pravidel členského státu, která se na tento soud uplatní?

Jak je mimo to třeba vykládat fakultativní pravidlo příslušnosti stanovené Montrealskou úmluvou, které odkazuje na soud příslušný v místě podnikání dopravce, kde došlo k uzavření smlouvy?

Může být evropský platební rozkaz, který byl vydán v rozporu s předmětem nařízení nebo věcně nepříslušným orgánem, předmětem přezkumu i bez návrhu? Nebo musí být soudní řízení zahájené v důsledku podání odporu při nedostatku příslušnosti zastaveno na návrh nebo i bez něj?

Pokud jsou maďarské soudy příslušné pro rozhodování o sporu, musí být v takovém případě vnitrostátní procesní pravidla v souladu s unijním právem a Montrealskou úmluvou vykládána v tom smyslu, že nutně určují alespoň jeden soud, který je i při neexistenci jakéhokoliv dalšího kritéria pro určení příslušnosti povinen rozhodnout ve věci v rámci soudního řízení zahájeného v důsledku podání odporu?

____________

1 Úř. věst. L 399, s. 1.

2 Úř. věst. L 12, s. 1; Zvl. vyd. 19/04, s. 42.