Language of document :

2014 m. vasario 27 d. Kúria (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Flight Refund Ltd / Deutsche Lufthansa AG

(Byla C-94/14)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Kúria

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Flight Refund Ltd

Atsakovė: Deutsche Lufthansa AG

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar galima remiantis Monrealio konvencijos 19 straipsniu reikalauti priteisti žalos atlyginimą pradedant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą?

2.    Ar Monrealio konvencijos 19 straipsniu grindžiamo reikalavimo atlyginti žalą atveju įgaliojimus išduoti Europos mokėjimo įsakymą turinčio notaro – prilyginamo nacionaliniam teismui – jurisdikcija ir po pareikšto prieštaravimo bylą ginčo teisenos tvarka turinčio nagrinėti teismo jurisdikcija nustatoma pagal jurisdikcijos taisykles, numatytas 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos (EB) reglamente Nr. 1896/2006, nustatančiame Europos mokėjimo įsakymo procedūrą1 (toliau – Reglamentas Nr. 1896/2006), 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo2 (toliau – Reglamentas Nr. 44/2001) ir (arba) 1999 m. gegužės 28 d. pasirašytoje Monrealio konvencijoje dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo (toliau – Monrealio konvencija)? Kokia šių teisės taisyklių hierarchija viena kitos atžvilgiu?

3.    Jeigu Monrealio konvencijoje numatytos jurisdikcijos taisyklės būtų pripažintos viršesnėmis, ar pareiškėjas, net nesant jokios papildomos sąsajos, gali savo nuožiūra pareikšti reikalavimą vienos iš valstybių šios konvencijos šalių teisme, ar, priešingai, teismas, į kurį jis kreipiasi, turi turėti kompetenciją pagal valstybės narės, kurios teritorijoje jis veikia, teritorinį teismingumą reglamentuojančias proceso teisės normas?

Kaip, be kita ko, aiškinti Konvencijoje numatytą pasirenkamosios jurisdikcijos taisyklę, kuria nukreipiama į ūkinės-komercinės verslo vietos, kurioje buvo sudaryta sutartis, teismą?

4.    Ar Europos mokėjimo įsakymas, išduotas pažeidžiant reglamento reguliavimo sritį arba kompetencijos neturinčios institucijos, gali būti peržiūrimas ex officio? Arba, ar po pareikšto prieštaravimo ginčo teisenos tvarka perduota nagrinėti byla jurisdikcijos neturinčio teismo turi būti nutraukiama ex officio, ar pateikus prašymą?

5.    Jeigu Vengrijos teismai turi jurisdikciją nagrinėti bylą ginčo teisenos tvarka, ar nacionalinės proceso teisės normos, atsižvelgiant į Sąjungos teisę ir Monrealio konvenciją, turi būti aiškinamos taip, kad jose neišvengiamai numatytas bent vienas teismas, kuris net nesant jokios kitos sąsajos, turi pareigą po pareikšto prieštaravimo jam perduotą bylą ginčo teisenos tvarka išnagrinėti iš esmės?

____________

1 OL L 399, p. 1.

2 OL L12, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42.