Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 27. februārī iesniedza Kúria (Ungārija) – Flight Refund Ltd/Deutsche Lufthansa AG

(lieta C-94/14)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Kúria

Pamatlietas puses

Prasītāja: Flight Refund Ltd

Atbildētāja: Deutsche Lufthansa AG

Prejudiciālie jautājumi

1.    Vai Eiropas maksājuma rīkojuma izpildes procedūras ietvaros ir iespējams celt prasību par kaitējuma atlīdzināšanu, kas pamatota uz Monreālas konvencijas 19. pantu?

2.    Saistībā ar prasību par kaitējuma atlīdzināšanu, kas pamatota ar Monreālas konvencijas 19. pantu – kura tiesību akta normas nosaka notāra – kurš pielīdzināms valsts tiesai –, kam ir tiesības izdot Eiropas maksājuma rīkojumu, jurisdikciju un, pēc tam, kad atbildētājs cēlis iebildumus, ir uzsākta tiesvedība, kuras normas nosaka tiesas jurisdikciju: vai tās ir jānosaka atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regulai (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru 1 (turpmāk tekstā – “Regula Nr. 1896/2006”), Padomes 2000. gada 22. decembra Regulai (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 2 (turpmāk tekstā – “Regula Nr. 44/2001”), un/vai 1999. gada 28. maija Konvencijai par dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju (turpmāk tekstā – “Monreālas konvencija”)? Kāda ir šo tiesību normu savstarpējā pozīcija?

3.    Gadījumā, ja prevalē Monreālas konvencijas normas par jurisdikciju, vai prasītājs, ja nav nekādu citu piesaistes elementu, var izvirzīt savu prasījumu pēc paša izvēles kādā no konvencijas dalībvalsts tiesām, vai tomēr tiesai, kurā viņš izvirza savu prasījumu, ir jābūt teritoriālai jurisdikcijai atbilstoši šīs tiesas dalībvalsts procesuālajām tiesību normām?

Turklāt kā ir interpretējama Monreālas konvencijā paredzētā jurisdikcijas izvēles norma, kurā ir atsauce uz tās vietas tiesu, kurā pārvadātājam ir uzņēmējdarbība, par kuru ticis noslēgts līgums?

4.    Vai Eiropas maksājuma rīkojumu var pārskatīt pēc savas ierosmes, ja tas izdots neatbilstoši regulas mērķim vai arī, ja to izdevusi iestāde, kura materiāltiesiski nav kompetenta to darīt? Un vai prasības tiesvedībai, kas uzsākta pēc iebildumu izteikšanas, jurisdikcijas neesamības gadījumā ir jāizbeidz pēc savas ierosmes jeb pēc pieprasījuma?

5.    Ciktāl Ungārijas tiesu kompetencē ietilpst izskatīt prasības tiesvedība, vai valsts procesuālās tiesību normas tad ir jāinterpretē atbilstoši Savienības tiesībām un Monreālas konvencijai, kā rezultātā tiek noteikta vismaz viena tiesa, kurai, pat tad, ja nav nekādu piesaistes elementu, ir pienākums izspriest pēc būtības prasību, kura tikusi celta pēc iebildumu izteikšanas?

____________

1      OV L 399, 1. lpp.

2      OV L 12, 16.1.2001, 1. lpp.