Language of document :

Kanne 25.7.2014 – One of Us ym. v. parlamentti ym.

(Asia T-561/14)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: European Citizen’s Initiative One of Us ym. (edustaja: asianajaja C. de La Hogue)

Vastaajat: Euroopan parlamentti, Euroopan komissio ja Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan komission tiedonannon COM(2014) 355 final

vaihtoehtoisesti kumoamaan asetuksen (EU) N:o 211/2011 10 artiklan 1 kohdan c alakohdan

velvoittamaan vastaajat korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että vastauksessa, jonka komissio antoi kantajien lainsäädäntöehdotukseen ja niihin kysymyksiin, jotka kantajat nostivat esille kansalaisaloitteessa ”One of us”, i) ei oteta huomioon sitä tosiseikkaa, että ihmisalkio on ihminen ja ii) ei oteta kantaa ilmeisiin ristiriitaisuuksiin.

Toinen kanneperuste, joka perustuu demokraattisen päätöksentekomenettelyn loukkaamiseen sillä perusteella, että komissio

ei esitä oikeudellisia perusteluja sille, että se on kieltäytynyt toimittamasta kantajien ehdotusta parlamentille

ymmärtää virheellisesti asetuksen N:o 211/20111 vaatimukset ja pitää kiinni lainsäädäntömenettelyä koskevasta monopolista, joka on institutionaalista vuoropuhelua koskevien perussopimusten määräysten vastainen

ei esittele oikeudellisia ja poliittisia päätelmiään toisistaan erillisinä asetuksessa N:o 211/2011 edellytetyllä tavalla

Kolmas kanneperuste, joka perustuu siihen, ettei asetus N:o 211/2011 ole yhteensopiva perussopimusten kanssa. Kantajat väittävät, että

Lissabonin sopimuksen tavoitteita, jotka liittyvät toimielinten demokraattisen legitimiteetin parantamiseen ja siihen, että unionin kansalaisia rohkaistaan osallistumaan demokraattiseen prosessiin, ei voida edistää, jos komissio voi torjua kansalaisaloitteen subjektiivisista ja mielivaltaisista syistä ilman, että parlamentti voi tutkia kyseistä aloitetta

oikeusvaltioperiaatetta loukataan, jos komission päätökseen ei voida hakea muutosta.

____________

____________

1 Kansalaisaloitteesta 16.2.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 211/2011 (EUVL L 65, s. 1).