Language of document : ECLI:EU:T:2016:173

Дело T‑561/14

Европейска гражданска инициатива „One of Us“ и др.

срещу

Европейска комисия

„Встъпване — Интерес от изхода на делото — Представително сдружение, което има за цел защита на интересите на своите членове — Публикуване в интернет мрежата на молбата за встъпване — Злоупотреба с процесуални права“

Резюме — Определение на председателя на първи състав на Общия съд от 16 март 2016 г.

1.      Съдебно производство — Встъпване — Условия за допустимост — Интерес от изхода на делото — Понятие — Изискване за пряк и настоящ интерес

(член 40, втора алинея и член 53, първа алинея от Статута на Съда)

2.      Съдебно производство — Встъпване — Заинтересовани лица — Представително сдружение, което има за цел защита на своите членове — Допустимост по дела, поставящи принципни въпроси, които могат да засегнат тези членове — Условия — Широко тълкуване

(член 40, втора алинея и член 53, първа алинея от Статута на Съда)

3.      Съдебно производство — Разглеждане на делата от Общия съд — Защита, предоставена на страните срещу неподходящото използване на доказателствата по делото — Обхват — Публикуване в интернет на молбата за встъпване — Злоупотреба с процесуални права — Отчитане при разпределението на съдебните разноски

(член 135, параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд; член 5, параграф 8 от Указанията за секретаря на Общия съд)

1.      Вж. текста на определението.

(вж. т. 19 и 45)

2.      Вж. текста на определението.

(вж. т. 24, 25 и 43)

3.      По силата на правилата за разглеждане на делата от Общия съд, по-конкретно на член 5, параграф 8 от Указанията за секретаря на Общия съд, страните в съдебно производство се ползват от защита срещу неподходящото използване на доказателствата по делото. Тази защита отразява един основен аспект на общия принцип на добро правораздаване, съгласно който страните имат право да защитават своите интереси независимо от всякакво външно влияние, включително и от страна на обществеността.

От това следва, че страна, на която е предоставен достъп до процесуалните документи на други страни, може да използва това право само за защитата на собственото си становище, а не с друга цел, каквато е предизвикването на обществена критика срещу предявените по делото доводи на другите страни. Затова забраната за една страна да използва правото си на достъп до процесуалните актове на другите страни за цели, различни от свързаните със защитата на собствената си кауза, има за цел да гарантира спазването на общия принцип на добро правораздаване, а не да защити съдържанието на тези актове, за което се твърди, че е поверително.

Това допринася да се гарантира през цялото времетраене на съдебното производство нормалното протичане на устните състезания между страните, както и на разискванията на съответната юрисдикция по висящото пред нея дело, и да се предотвратят, дори и само в представите на обществеността, възможностите за упражняване на външен натиск върху правораздавателната дейност и нарушаването на нормалното протичане на съдебните прения.

Действие, което противоречи на горепосочения аспект на общия принцип на добро правораздаване, съставлява злоупотреба с процесуални права, която може да се вземе предвид при разпределянето на съдебните разноски.

Нещо повече, защитата, предоставяна на страните в съдебното производство по силата на горепосочения аспект на общия принцип на добро правораздаване, трябва да се разпростира и по отношение на молителите за встъпване пред Общия съд. Тези молители за встъпване участват всъщност в съдопроизводството и на това основание трябва да се ползват със същата степен на защита като страните в производството по отношение на възможността за защита на техните интереси, независимо от всякакво външно влияние, включително и от страна на обществеността.

Публикуването на молбата за встъпване на интернет сайт, представящо молителите за встъпване в негативна светлина, с цел по този начин сред обществеността да се създадат негативни чувства към тях, съставлява злоупотреба с процесуални права, която може да се вземе предвид при разпределението на разноските на основание член 135, параграф 2 от Процедурния правилник.

(вж. т. 49—53, 60 и 61)