Language of document :

Решение на Общия съд от 23 април 2018 г. — One of Us и др./Комисия

(Дело T-561/17)1

(Институционално право — Европейска гражданска инициатива — Политика за научни изследвания — Обществено здраве — Сътрудничество за развитие — Финансиране от Съюза на дейности, които включват унищожаване на човешки ембриони — Съобщение на Комисията съгласно член 10, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 211/2011 — Жалба за отмяна — Процесуална правоспособност — Обжалваем акт — Частична недопустимост — Съдебен контрол — Задължение за мотивиране — Явна грешка в преценката)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: European Citizens’ Initiative One of Us и останалите жалбоподатели, чиито имена са посочени в приложението (представители: първоначално C. de La Hougue, впоследствие J. Paillot, avocats, и накрая P. Diamond, barrister)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Laitenberger и H. Krämer)

Встъпила страна в подкрепа на жалбоподателя: Република Полша (представители: M. Szwarc, A. Miłkowska и B. Majczyna)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Европейски парламент (представители: първоначално U. Rösslein и E. Waldherr, впоследствие U. Rösslein и R. Crowe), Съвет на Европейския съюз (представители: E. Rebasti и K. Michoel)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на Съобщение COM(2014) 355 окончателен на Комисията от 28 май 2014 г. относно европейската инициатива „Uno di noi“

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

European Citizens’ Initiative One of Us и останалите жалбоподатели, чиито имена са посочени в приложението, понасят направените от тях съдебни разноски, както и разноските на Европейската комисия.

Република Полша, Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз понасят направените от тях съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 409, 17.11.2014 г.