Language of document : ECLI:EU:T:2018:210

Kohtuasi T561/14

European Citizens’ Initiative One of Us jt

versus

Euroopa Komisjon

Institutsiooniline õigus – Euroopa kodanikualgatus – Teaduspoliitika – Rahvatervis – Arengukoostöö – Sellise tegevuse liidupoolne rahastamine, millega kaasneb inimembrüote hävitamine – Määruse (EL) nr 211/2011 artikli 10 lõike 1 punkti c alusel esitatud komisjoni teatis – Tühistamishagi – Kohtumenetlusteovõime – Vaidlustatav akt – Osaline vastuvõetamatus – Kohtulik kontroll – Põhjendamiskohustus – Ilmne hindamisviga

Kokkuvõte – Üldkohtu (teine koda laiendatud koosseisus) 23. aprilli 2018. aasta otsus

1.      Kohtumenetlus – Asja läbivaatamist takistavad avalikul huvil põhinevad asjaolud – Uurimine kohtu algatusel

(Üldkohtu kodukord, artikkel 129)

2.      Tühistamishagi – Füüsilised või juriidilised isikud – Õigus esitada hagi – Iseseisva õigusvõimeta Euroopa kodanikualgatuse hagi – Vastuvõetamatus

(ELTL artikli 263 neljas lõik; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 211/2011)

3.      Tühistamishagi – Vaidlustatavad aktid – Mõiste – Siduvate õiguslike tagajärgedega aktid – Komisjoni teatis, mis paneb punkti tema lõplikule seisukohale mitte esitada vastuseks Euroopa kodanikualgatusele õigusakti ettepanekut – Hõlmamine

(ELL artikli 11 lõige 4; ELTL artikkel 263; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 211/2011, artikli 10 lõike 1 punkt c)

4.      Tühistamishagi – Vaidlustatavad aktid – Mõiste – Siduvate õiguslike tagajärgedega aktid – Keeldumisotsus – Hõlmamine – Tingimus

(ELTL artikkel 263)

5.      Liidu kodakondsus – Kodaniku õigused – Kodanikualgatuse esitamine – Määrus nr 211/2011 – Komisjon kohustus konkreetsed kodanikualgatuse poolt ette pandud meetmeid võtta – Puudumine

(ELL artikli 11 lõige 4 ja artikli 17 lõiked 1–3; ELTL artiklid 225, 241 ja 289; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 211/2011, põhjendus 1 ja artikkel 4 ning artikli 10 lõike 1 punkt c)

6.      Institutsioonide aktid – Preambul – Õiguslik siduvus – Puudumine

7.      Liidu kodakondsus – Kodaniku õigused – Kodanikualgatuse esitamine – Määrus nr 211/2011 – Komisjonipoolne läbivaatamine – Kohustus esitada õiguslikud ja poliitilised järeldused eraldi – Puudumine

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 211/2011, põhjendus 20 ja artikli 10 lõike 1 punkt c)

8.      Institutsioonide aktid – Põhjendused – Kohustus – Ulatus – Põhjendamiskohustuse hindamine juhtumi asjaolude alusel

(ELTL artikli 296 teine lõik)

9.      Institutsioonide aktid – Põhjendused – Kohustus – Ulatus –Komisjoni teatis, mis paneb punkti tema lõplikule seisukohale mitte esitada vastuseks Euroopa kodanikualgatusele õigusakti ettepanekut

(ELTL artikkel 296; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 211/2011, artikli 10 lõike 1 punkt c)

10.    Tühistamishagi – Väited – Puuduvad või ebapiisavad põhjendused – Sisulise õiguspärasuse väitest erinev väide

(ELTL artiklid 263 ja 296)

11.    Liidu kodakondsus – Kodaniku õigused – Kodanikualgatuse esitamine – Määrus nr 211/2011 – Komisjonipoolne läbivaatamine – Teatis, mis paneb punkti tema lõplikule seisukohale mitte esitada vastuseks Euroopa kodanikualgatusele õigusakti ettepanekut – Kohtulik kontroll – Piirid

(ELL artikli 17 lõige 1; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 211/2011, artikli 10 lõike 1 punkt c)

1.      Vt otsuse tekst.

(vt punkt 53)

2.      ELTL artikli 263 neljanda lõigu sõnastusest ilmneb, et selle sätte alusel võivad tühistamishagi esitada ainult füüsilised isikud ja üksused, millel on iseseisev õigusvõime. Siiski saab teatavatel konkreetsetel juhtudel ka üksust, millel liikmesriigi või kolmanda riigi õiguse kohaselt puudub iseseisev õigusvõime, käsitada ELTL artikli 263 neljanda lõigu tähenduses „juriidilise isikuna“ ning tal võib olla õigus esitada selle sätte alusel tühistamishagi. Nii on see eelkõige siis, kui liit ja selle institutsioonid käsitlevad asjaomast üksust nende aktides ja tegevuses eraldi subjektina, kellel võivad olla eraldi õigused, kellele võib panna kohustusi või kelle suhtes võib kohaldada piiranguid.

Seetõttu tuleb tunnistada vastuvõetamatuks hagi, mille on esitanud üksus „Euroopa kodanikualgatus“, kes ei ole mõne liikmesriigi või kolmanda riigi õiguse kohaselt juriidiline isik ning keda ei käsitata eraldi subjektina. Sellega seoses ei nähtu määrusest nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta, et määrusega antakse Euroopa kodanikualgatusele juriidilise isiku staatus, käsitledes viimast eraldi subjektina. Seega puudub sellisel üksusel liidu kohtus menetlusteovõime.

(vt punktid 58–63)

3.      ELTL artiklil 263 põhinev tühistamishagi võib sõltumata nende laadist või vormist esitada liidu institutsioonide kõikide aktide vastu, mille eesmärk on tekitada siduvaid õiguslikke tagajärgi viisil, mis võib hageja huve riivata, tuues kaasa selge muutuse tema õiguslikus seisundis.

Sellega on tegemist määruse nr 211/2011 artikli 10 lõike 1 punkti c alusel teatava Euroopa kodanikualgatuse kohta antud teatise puhul, milles komisjon võttis Euroopa kodanikualgatuse suhtes lõpliku seisukoha õigusakti ettepanekut mitte esitada. Nimelt kujutab selline teatis endast komisjoni lõplikku seisukohta, kuna viimane otsustas vastusena asjaomasele Euroopa kodanikualgatusele õigusakti ettepanekut mitte esitada ja üldisemalt sellega seoses meetmeid mitte võtta. Pealegi lõpetatakse kõnealuse teatisega kodanikualgatuse korraldajate taotlusel määruse nr 211/2011 alusel algatatud ja läbi viidud konkreetne menetlus ning vastava teatise vastuvõtmine on komisjoni kohustus. Arvestades neid asjaolusid, tekitas vaidlustatud teatis siduvaid õiguslikke tagajärgi, mis mõjutasid kodanikualgatuse korraldajate huve, tuues kaasa selge muutuse nende õiguslikus seisundis.

ELTL artikli 11 lõikest 4 tuleneva kodanike õiguse eesmärk on tugevdada liidu kodanikuühiskonda ja tõhustada liidu demokraatlikku toimimist, et julgustada kodanike osalust ja muuta liit ligipääsetavamaks. See, kui komisjoni keeldumine esitada liidu seadusandjale õigusakti ettepanek, mis on sõnastatud vastavalt määruse nr 211/2011 artikli 10 lõike 1 punktile c koostatud teatises, ei allu kohtulikule kontrollile, kahjustab nimetatud eesmärgi saavutamist, kuna komisjoni omavoli oht pärsib Euroopa kodanikualgatuse mehhanismi kasutamist, arvestades samuti rangeid menetlusi ja tingimusi, mida selle mehhanismi puhul peab järgima.

(vt punktid 68, 71, 77 ja 93)

4.      Selle kindlaks tegemisel, kas juhul, kui komisjoni aktiga keeldutakse millestki, on olemas akt, mille peale saab esitada tühistamishagi, tuleb lähtuda selle taotluse laadist, millele aktiga vastati. Konkreetselt keeldumine on akt, mille peale saab ELTL artikli 263 tähenduses esitada tühistamishagi, kui akti, mille võtmisest institutsioon keeldus, oleks saanud selle sätte alusel vaidlustada. See ei ole aga nii, kui komisjon teeb otsuse konkreetselt liidu määruses ette nähtud menetluses, mille raames on komisjon kohustatud tegema selle määruse alusel üksikisiku esitatud taotluse kohta otsuse.

(vt punktid 85 ja 86)

5.      Komisjon ei ole kohustatud Euroopa kodanikualgatuse ettepaneku suhtes meetmeid võtma. Nimelt tähendab ELL artikli 17 lõikes 2 ja ELTL artiklis 289 antud seadusandlik algatuspädevus, et põhimõtteliselt on komisjoni otsustada, kas esitada seadusandlik ettepanek ja vajaduse korral määrata kindlaks selle ese, eesmärk ja sisu. See aluslepingutega peaaegu monopoolselt komisjonile kuuluv seadusandlike algatuste õigus on põhjendatud talle ELL artikli 17 lõikega 1 pandud ülesandega edendada liidu üldisi huve, ning sellega, et komisjon on ELL artikli 17 lõike 3 kolmanda lõigu kohaselt oma kohustuste täitmisel täiesti sõltumatu.

Seda peaaegu monopoolset õigust ei mõjuta ELL artikli 11 lõikes 4 sätestatud õigus Euroopa kodanikualgatusele. Liidu asutava võimu kavatsust Euroopa kodanikualgatuse mehhanismile seadusandlikku algatuspädevust mitte anda on kinnitatud määruse nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta põhjenduses 1, mille kohaselt annab kodanikualgatusele antud õigus sisuliselt samaväärse õiguse, nagu on parlamendil ELTL artikli 225 ja nõukogul ELTL artikli 241 alusel. Parlamendi või nõukogu algatus ei kohusta komisjoni aga õigusakti ettepanekut esitama. Liidu asutava võimu kavatsust kinnitab ka määruse nr 211/2011 artikli 10 lõike 1 punkti c sõnastus. Sellist järeldust ei sea kahtluse alla kavandatud Euroopa kodanikualgatuse registreerimise menetluse olemasolu, mis on sätestatud nimetatud määruse artiklis 4.

Euroopa kodanikualgatuse mehhanismi eesmärk on kutsuda komisjoni üles esitama oma volituste ulatuses õigusakti ettepanekut, ning see, kui komisjonil on seadusandliku algatuse õiguse teostamisel ulatuslik kaalutlusruum, ei kahjusta seda eesmärki.

(vt punktid 109–111, 113, 114, 116 ja 124)

6.      Vt otsuse tekst.

(vt punkt 128)

7.      Kuna määruse nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta põhjenduses 20 nimetatud komisjoni kohustust esitada eraldi Euroopa kodanikualgatuse kohta õiguslikud ja poliitilised järeldused ei ole sama määruse artikli 10 lõike 1 punktis c sätestatud, peab prevaleerima selle sisu. Sellest järeldub, et komisjonil ei ole kõnealuses sättes ette nähtud teatise koostamisel sellist kohustust. Isegi kui eeldada, et komisjoni suhtes selline kohustus kehtib, siis kuna see kohustus on puhtformaalne, ei saa selle rikkumine kaasa tuua määruse nr 211/2011 artikli 10 lõike 1 punktis c ette nähtud teatise tühistamist.

(vt punktid 130 ja 131)

8.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 141, 142, 144 ja 145)

9.      Kuivõrd määruse nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta artikli 10 lõike 1 punktis c ette nähtud teatis kujutab endast akti, mille peale saab esitada tühistamishagi, siis on komisjon kohustatud täitma ELTL artiklis 296 ette nähtud põhjendamiskohustust ning seetõttu peab teatis võimaldama Euroopa kodanikualgatuse korraldajatel kindlaks teha, kas selles on tehtud vigu, ning liidu kohtul teostada oma kontrolli. Komisjon peab nimelt esitama õiguslikud, poliitilised või muud põhjused, mis tingisid tema otsuse Euroopa kodanikualgatusega ette pandud kolme õigusakti muudatust mitte esitada. Komisjoni kohustus esitada määruse nr 211/2011 artikli 10 lõike 1 punkti c alusel vastu võetud teatises põhjendused meetme kohta, mida ta kavatseb Euroopa kodanikualgatuse suhtes võtta või võtmata jätta, kujutab endast nimetatud sättes ette nähtud põhjendamiskohustuse konkreetset väljendust.

(vt punktid 143 ja 147)

10.    Vt otsuse tekst.

(vt punkt 146)

11.    Määruse nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta artikli 10 lõike 1 punktis c ette nähtud teatis, milles on sõnastatud komisjoni lõplik otsus õigusakti ettepanekut liidu seadusandjale mitte esitada, kontrollib liidu kohus piiratud ulatuses, tuvastades lisaks põhjenduse piisavuse kindlakstegemisele ka selle, et nimetatud otsuses puuduvad ilmsed hindamisvead. Nimelt peab seadusandliku algatuse õiguse teostamisel olema komisjonil ulatuslik kaalutlusruum, kuna tal on selle teostamise kaudu ELL artikli 17 lõike 1 alusel kohustus edendada liidu üldisi huve, tehes vastavalt vajadusele raskeid valikuid erinevate huvide vahel. Sellest järeldub, et komisjonil peab olema ulatuslik kaalutlusõigus, et otsustada, kas võtta või mitte võtta teatava Euroopa kodanikualgatuse suhtes meedet.

(vt punktid 169 ja 170)