Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 17 września 2013 r. – ZZ przeciwko REA

(Sprawa F-88/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: F. Frabetti, avocat)

Strona pozwana: Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek skarżącej o zrównanie jej matki z dzieckiem na utrzymaniu na podstawie art. 2 ust. 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji PMO.1, doręczonej w dniu 28 listopada 2012 r., oddalającej wniosek skarżącej z dnia 20 lipca 2012 r. o zrównanie jej matki z dzieckiem na utrzymaniu na podstawie art. 2 ust. 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego w okresie od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2013 r.;przyznanie skarżącej odszkodowania w wysokości 1 000 EUR, z zastrzeżeniem zmiany lub powiększenia tej kwoty, celem naprawienia wyrządzonej jej krzywdy w związku z dokuczliwym i obrażającym charakterem decyzji oddalających jej wniosek i zażalenie, które poprzedzały wniesienie skargi;obciążenie agencji kosztami postępowania.