Language of document : ECLI:EU:F:2014:113

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

22. mai 2014

Kohtuasi F‑89/13

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Komisjon

Kodukorra artikli 32 lõige 1 – Hea õigusemõistmise kahjustamine – Poole esindaja menetlusest kõrvaldamine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi.

Otsus:      Kõrvaldada A menetlusest vastavalt kodukorra artikli 32 lõikele 1. Ärakiri käesolevast kohtumäärusest saadetakse pädevatele Hispaania ja Itaalia asutustele, millega A seotud on.

Kokkuvõte

Kohtumenetlus – Poolte esindamine – Poole esindaja menetlusest kõrvaldamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 32 lõige 1)

Poolt esindava advokaadi käitumist liidu kohtutes, mis seisneb selles, et ta esitab hagi, tuginedes analoogilistele faktilistele asjaoludele, mille põhjal varasemad hagid jäeti ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata või ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata, või samadele väidetele, mis on iseloomulikud nimetatud poole kalduvusele süstemaatiliselt ja vahet tegemata algatada kohtumenetlust, võib pidada hea õigusemõistmise põhimõtetega kokkusobimatuks.

Nii on see juhul, kui sellise käitumisega aitab advokaat valimatult kaasa asjaomase poole kättemaksuhimu säilimisele, mis, arvestades eriti suurt hulka liidu kohtutesse esitatud hagisid, mille hulga suurus ei saa jääda käesoleval juhul tavapäraselt hoolikale advokaadile märkamatuks, on head õigusemõistmist eriti kahjustav.

Kuna eelmistes kohtuasjades esitatud hagiavaldused esitati eelmise advokaadid allkirjaga, siis hagejaks oleva poole esindaja tegeles oma eelkäija dokumentide tervete osade ümberkirjutamisega ning seega ei täitnud ta täielikult nõustaja rolli, välistades hageja poolt korduvate ja liialdatud hagide esitamise.

Neil tingimustel tuleb kohaldada Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 32 lõiget 1, kõrvaldades õigusliku esindaja menetlusest. See kõrvaldamine paneb asjaomasele isikule kohustuse vahetada õiguslikku nõustajat, kuid see ei mõjuta kuidagi hinnangut, mille Avaliku Teenistuse Kohus annab sellise hagi sisule, mis jääb tema menetlusse seni, kuni pool ei ole hagist loobunud.

(vt punktid 12, 19, 20, 24 ja 26)