Language of document : ECLI:EU:F:2014:113

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 22. mája 2014

Vec F‑89/13

Luigi Marcuccio

proti

Európskej komisii

„Článok 32 ods. 1 rokovacieho poriadku – Zásah do riadneho výkonu spravodlivosti – Vylúčenie zástupcu účastníka konania z konania“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a

Rozhodnutie:      A je vylúčený z konania v súlade s článkom 32 ods. 1 rokovacieho poriadku. Kópia tohto uznesenia sa zasiela príslušným španielskym a talianskym orgánom, do právomoci ktorých patrí A.

Abstrakt

Súdne konanie – Zastúpenie účastníkov konania – Vylúčenie zástupcu účastníka konania z konania

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 32 ods. 1)

Správanie advokáta zastupujúceho účastníka konania na súdoch Únie, ktoré spočíva v podaní žaloby zakladajúcej sa na skutočnostiach podobných tým, ktoré boli dôvodom predchádzajúcich žalôb, ktoré boli zamietnuté ako zjavne nedôvodné alebo zjavne neprípustné, alebo opierajúcej sa o tie isté dôvody, ktoré sú prejavom tendencie uvedeného účastníka konania využívať systematicky a bez rozdielu cestu sporového konania, možno považovať za nezlučiteľné s požiadavkami riadneho výkonu spravodlivosti.

Platí to vtedy, keď advokát týmto správaním nerozvážne prispieva k večnej nespokojnosti dotknutého účastníka konania, ktorá sa vzhľadom na zvlášť vysoký počet žalôb podaných na súdy Únie, ktorý v tomto prípade nemohol uniknúť pozornosti bežne starostlivého advokáta, ukázala ako zvlášť škodlivá pre riadny výkon spravodlivosti.

Keďže žaloby podané v predchádzajúcich veciach boli podpísané prechádzajúcim advokátom, zástupca žalobcu si prepísal celé časti písomností svojho predchodcu, a neplnil teda celkom svoju poradnú úlohu tým, že by žalobcu ušetril podávania opakovaných a nadbytočných žalôb.

Za týchto okolností treba uplatniť článok 32 ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu a vylúčiť právneho zástupcu z konania. Toto vylúčenie núti dotknutého účastníka konania, aby zmenil právneho zástupcu, ale nijako nezasahuje do posúdenia merita žaloby, ktoré vykoná Súd pre verejnú službu, ktorý o nej rozhoduje naďalej, pokiaľ ju uvedený účastník konania nevezme späť.

(pozri body 12, 19, 20, 24 a 26)