Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 19 marca 2015 r. – Marcuccio / Komisja

(Sprawa F-90/13)1

(Wykluczenie przedstawiciela strony z postępowania – Brak wyznaczenia nowego przedstawiciela – Zaprzestanie przez skarżącego odpowiadania na wezwania Sądu – Umorzenie postępowania)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat A)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji oddalających wnioski skarżącego o naprawienie szkody spowodowanej przesłaniem przez pozwaną pisma go dotyczącego do adwokata, który go nie reprezentował i w związku z tym naruszeniem jego prawa do poszanowania życia prywatnego.Sentencja postanowieniaUmarza się postepowanie w sprawie F-90/13 Marcuccio/Komisja.L. Marcuccio pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.