Language of document :

Beroep ingesteld op 9 november 2009 - Nikolchov / Commissie

(Zaak F-94/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Vladimir Nikolchov (Brussel, België) (vertegenwoordiger: B. Lemal, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het TABG van 29 juli 2009 houdende weigering om verzoeker de dagvergoeding toe te kennen na zijn aanwerving als ambtenaar op proef op 16 januari 2009

Conclusies van de verzoekende partij

het onderhavige beroep ontvankelijk verklaren;

vaststellen dat er sprake is geweest van schending van bijlage VII bij het Statuut, van artikel 10 van bijlage VII bij het Statuut en van het besluit van de Commissie van 15 april 2004 tot vaststelling van de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 7, lid 3;

derhalve, het besluit van het TABG (nr. R/9/09) van 29 juli 2009 houdende afwijzing van verzoekers klacht, strekkende tot toekenning van de dagvergoedingen op basis van zijn tweede indiensttreding overeenkomstig artikel 10, lid 2, sub b, tweede streepje, van bijlage VII bij het Statuut, nietig verklaren;

de verwerende partij gelasten om verzoeker de niet-betaalde dagvergoedingen te betalen voor een bedrag van 10 979, 43 EUR, dan wel elk ander door het Gerecht vast te stellen bedrag, plus vertragingsrente vanaf de dag van de indiening van de klacht tot aan de dag van betaling van dat bedrag;

de verwerende partij verwijzen in de kosten.

____________