Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 9 юли 2010 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-91/09)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Разумен срок за подаване на искане за обезщетение - Закъснение)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и C. Berardis-Kayser, подпомагани от A. Dal Ferro, avocat)

Предмет

Отхвърлянето от страна на Комисията на искането на жалбоподателя за обезщетение за вредите, които твърди, че е претърпял вследствие на писмото, с което ответникът иска от лекар да извърши контролен медицински преглед, за да прецени ефективната работоспособност на жалбоподателя

Диспозитив

Отхвърля жалбата отчасти като явно недопустима, отчасти като явно неоснователна

Осъжда г-н Marcuccio заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - OВ C 11, 16.1.2010 г., стр. 41.