Language of document : ECLI:EU:F:2010:40

POSTANOWIENIE PREZESA DRUGIEJ IZBY
SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 5 maja 2010 r.


Sprawa F‑94/09


Władimir Nikołczow

przeciwko

Komisji Europejskiej

Ugoda z inicjatywy Sądu – Wykreślenie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której W. Nikołczow, członek personelu kontraktowego Komisji w okresie od dnia 1 października 2008 r. do dnia 15 stycznia 2009 r., a następnie urzędnik tej instytucji od dnia 16 stycznia 2009 r., żąda zasadniczo stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie przyznania mu, po podjęciu służby w charakterze urzędnika, diet dziennych przewidzianych na podstawie art. 10 ust. 2 załącznika VII do Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej.

Orzeczenie: Sprawa F‑94/09 Nikołczow przeciwko Komisji zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Skarżący odstępuje od skargi, w tym w zakresie kosztów postępowania. Komisja wypłaci skarżącemu zryczałtowaną kwotę 2500 EUR jako częściowe pokrycie jego kosztów postępowania. Skarżący pokrywa pozostałą część swoich kosztów. Komisja pokrywa własne koszty.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Ugoda przed Sądem do spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 69, 74)