Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 23 март 2020 г. — Finanzamt Kiel/Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

(Дело C-141/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesfinanzhof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Finanzamt Kiel

Ответник: Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 4, параграф 4, втора алинея във връзка с член 21, параграф 1, буква а) и параграф 3 от Шеста директива 77/388/ЕИО1 на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (Директива 77/388/ЕИО) да се тълкуват в смисъл, че разрешават на държава членка да определи за данъчнозадължено лице член на ДДС групата (консолидиращото лице) вместо ДДС групата (на кръга от консолидиращо лице и интегрирани дружества)?

При отрицателен отговор на първия въпрос: може ли в това отношение да се прави позоваване на член 4, параграф 4, втора алинея във връзка с член 21, параграф 1, буква а) и параграф 3 от Директива 77/388/ЕИО?

Трябва ли при проверката, която следва да се извърши съгласно точка 46 от решение на Съда на ЕС от 16 юли 2015 г., Larentia + Minerva2 (С-108/14 и С-109/14, EU:C:2015:496, т. 44 и сл.), а именно дали изискването за финансово интегриране, съдържащо се в член 2, параграф 2, точка 2, първо изречение от Umsatzsteuergesetz (Закон за данъка върху оборота), представлява допустима мярка, която е необходима и подходяща за постигането на целите да се предотвратят практиките или действията на злоупотреба и да се противодейства на данъчните измами или на избягването на данъци, да се прилага строг или широк критерий?

Трябва ли член 4, параграф 1 и параграф 4, първа алинея от Директива 77/388/ЕИО да се тълкуват в смисъл, че позволяват на държава членка въз основа на типизиране да приеме, че дадено лице не е независимо по смисъла на член 4, параграф 1 от Директива 77/388/ЕИО, когато във финансово, икономическо и организационно отношение това лице е интегрирано в предприятието на друг предприемач (консолидиращото лице) по такъв начин, че консолидиращото лице може да налага волята си на това лице и по този начин да препятства формирането на различна воля у това лице?

____________

1     Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, 1977 г., стр. 1).

2 Решение на Съда от 16 юли 2015 г. (C-108/14 и C-109/14, EU:C:2015:496).