Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 23. märtsil 2020 – Finanzamt Kiel versus Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

(kohtuasi C-141/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzhof

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Finanzamt Kiel

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (edaspidi „kuues käibemaksudirektiiv“)1 artikli 4 lõike 4 teist lõiku koosmõjus artikli 21 lõike 1 punktiga a ja lõikega 3 tuleb tõlgendada nii, et need lubavad liikmesriigil määrata käibemaksugrupi (Organkreis) asemel maksukohustuslaseks käibemaksugrupi ühe liikme (Organträger, käibemaksugrupi moodustamise seisukohast ühendav ettevõtja)?

Kas juhul, kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt, saab tugineda direktiivi 77/388/EMÜ artikli 4 lõike 4 teisele lõigule koosmõjus artikli 21 lõike 1 punktiga a ja lõikega 3?

Kas Euroopa Kohtu 16. juuli 2015. aasta otsuse Larentia + Minerva2 (C-108/14 ja C-109/14, EU:C:2015:496, punkt 44 jj) punktis 46 ette nähtud hindamisel, kas käibemaksuseaduse (Umsatzsteuergesetz) § 2 lõike 2 punkti 2 esimeses lauses sisalduv rahalise seotuse nõue kujutab endast vajalikku ja sobivat meedet, et ennetada kuritarvitavat praktikat või käitumist või võidelda maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimisega, tuleb kohaldada ranget või vähem ranget kriteeriumi?

Kas direktiivi 77/388/EMÜ artikli 4 lõiget 1, lõike 4 esimest lõiku tuleb tõlgendada nii, et viidatud sätted lubavad liikmesriigil tüpiseerimise kaudu käsitada isikut direktiivi 77/388/EMÜ artikli 4 lõike 1 tähenduses mitteiseseisvana, kui isik on teise ettevõtja (käibemaksugrupi moodustamise seisukohast ühendava ettevõtja) ettevõttega rahaliselt, majanduslikult ja organisatsiooniliselt seotud sellisel viisil, et ühendav ettevõtja saab isiku puhul läbi suruda omaenda tahet ja seeläbi takistada isikul kujundada teistsugust tahet?

____________

1     Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuues direktiiv 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT 1977, L 145, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 23).

2     Euroopa Kohtu 16. juuli 2015. aasta otsus (C-108/14 ja C-109/14, EU:C:2015:496).