Language of document : ECLI:EU:T:2021:782

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (desiata komora)

z 10. novembra 2021 (*)

„Dizajn Spoločenstva – Konanie o výmaze – Zapísaný dizajn Spoločenstva vyobrazujúci stavebný panel – Skorší dizajn vyobrazujúci panel pre protihlukovú stenu – Dôvod výmazu – Nedostatok osobitého charakteru – Príslušný sektor – Informovaný užívateľ – Miera tvorivej voľnosti pôvodcu – Neexistencia odlišného celkového dojmu – Relevantnosť výrobkov skutočne uvádzaných na trh – Článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002“

Vo veci T‑193/20,

Eternit, so sídlom v Capelle‑au‑Bois (Belgicko), v zastúpení: J. Muyldermans a P. Maeyaert, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: J. Ivanauskas a V. Ruzek, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:

Eternit Österreich GmbH, so sídlom vo Vöcklabrucku (Rakúsko), v zastúpení: M. Prohaska‑Marchried, advokát,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu EUIPO z 5. februára 2020 (vec R 1661/2018‑3), týkajúcemu sa konania o výmaze medzi spoločnosťami Eternit Österreich a Eternit,

VŠEOBECNÝ SÚD (desiata komora),

v zložení: predseda komory A. Kornezov (spravodajca), sudcovia E. Buttigieg a G. Hesse,

tajomník: J. Pichon, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 10. apríla 2020,

so zreteľom na vyjadrenie EUIPO k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 17. augusta 2020,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 21. augusta 2020,

po pojednávaní z 21. apríla 2021,

vyhlásil tento

Rozsudok

 Okolnosti predchádzajúce sporu

1        Žalobkyňa, spoločnosť Eternit, je majiteľkou dizajnu Spoločenstva prihláseného 15. septembra 2014 na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) podľa nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. EÚ L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142) a zapísaného pod číslom 2538140‑0001.

2        Sporný dizajn je vyobrazený takto:

Image not found1.1

Image not found1.2

Image not found1.3

Image not found1.4

Image not found1.5

3        Výrobky, na ktorých má byť sporný dizajn použitý, patria do triedy 25.01 v zmysle Locarnskej dohody o zavedení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov z 8. októbra 1968, v znení zmien, a zodpovedajú nasledujúcemu opisu: „Panely [stavebníctvo]“.

4        Dňa 12. decembra 2016 podal vedľajší účastník konania, spoločnosť Eternit Österreich GmbH, návrh na výmaz sporného dizajnu podľa článku 52 nariadenia č. 6/2002.

5        Dôvod uvádzaný na podporu návrhu na výmaz sa opieral o článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 v spojení s článkami 4 až 8 tohto nariadenia.

6        Vedľajší účastník konania vo svojom návrhu na výmaz najmä tvrdil, že sporný dizajn nebol nový v zmysle článku 5 nariadenia č. 6/2002, že nemal osobitý charakter v zmysle článku 6 tohto nariadenia a že znaky jeho vonkajšej úpravy boli dané výlučne jeho technickou funkciou v zmysle článku 8 ods. 1 toho istého nariadenia.

7        Dňa 28. júna 2018 výmazový odbor prijal rozhodnutie, ktorým na jednej strane dospel k záveru, že vedľajší účastník konania nepreukázal, že pri spornom dizajne existovala prekážka vylúčenia z ochrany podľa článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002, a na druhej strane nariadil výmaz sporného dizajnu z dôvodu, že nemá osobitý charakter v zmysle článku 6 nariadenia č. 6/2002 v porovnaní s dizajnom, ktorý bol sprístupnený verejnosti 4. marca 2013, t. j. pred dňom podania prihlášky sporného dizajnu, v brožúre s názvom Lärmschutz pre panely typu „protihluková stena“, ktorá je dostupná na internetovej stránke „http://www.rieder.at“, a ktorý bol vyobrazený takto: