Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Cluj (Rumunsko) dne 24. června 2021 – TJ v. Inspectoratul General pentru Imigrări

(Věc C-392/21)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Cluj

Účastníci původního řízení

Odvolatel-žalobce: TJ

Odpůrce-žalovaný: Inspectoratul General pentru Imigrări

Předběžné otázky

Musí být výraz „zvláštní zrak chránící pomůcka“ uvedený v článku 9 směrnice Rady 90/270/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami1 vykládán v tom smyslu, že nemůže zahrnovat brýle?

Rozumí se výrazem „zvláštní zrak chránící pomůcka“ uvedeným v článku 9 směrnice Rady 90/270/EHS pouze pomůcka používaná výlučně na pracovišti/při plnění pracovních povinností?

Týká se povinnost poskytnout zvláštní zrak chránící pomůcku stanovená v článku 9 směrnice Rady 90/270/EHS výlučně nákupu pomůcky zaměstnavatelem nebo ji lze vykládat široce, tedy že zahrnuje i způsob, jakým má zaměstnavatel uhradit nezbytné náklady, které zaměstnanec vynaložil na pořízení pomůcky?

Je s článkem 9 směrnice Rady 90/270/EHS slučitelné to, aby zaměstnavatel hradil tyto náklady formou obecného mzdového příplatku, který je vyplácen trvale z titulu „příplatku za ztížené pracovní podmínky“?

____________

1 Úř. věst. 1990 L 156, s. 14.