Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 24. jūnijā iesniedza Curtea de Apel Cluj (Rumānija) – TJ/Inspectoratul General pentru Imigrări

(Lieta C-392/21)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Cluj

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzējs-prasītājs: TJ

Atbildētāja apelācijas instancē-atbildētāja: Inspectoratul General pentru Imigrări

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Direktīvas 90/270/EEK (1990. gada 29. maijs) par minimālajām prasībām attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darbā ar displeju ierīcēm 1 9. pantā izmantotais jēdziens “speciālais koriģējošais līdzeklis” ir jāinterpretē tādā nozīmē, ka tas nevar iekļaut optiskās brilles?

Vai Padomes Direktīvas 90/270/EEK 9. pantā izmantotais jēdziens “speciālais koriģējošais līdzeklis” ir jāsaprot tikai kā līdzeklis, ko izmanto vienīgi darba vietā/darba pienākumu veikšanai?

Vai pienākums nodrošināt speciālu koriģējošo līdzekli, kas paredzēts Padomes Direktīvas 90/270/EEK 9. pantā, attiecas tikai un vienīgi uz līdzekļa iegādi, ko veic darba devējs, vai arī to var interpretēt plaši, proti, iekļaujot arī iespēju, ka darba devējs sedz līdzekļa iegādei nepieciešamos izdevumus, kas radušies darba ņēmējam?

Vai ar Padomes Direktīvas 90/270/EEK 9. pantu ir saderīgi, ka darba devējs sedz šos izdevumus kā vispārēju atalgojuma palielinājumu, ko pastāvīgi maksā kā “palielinājumu par apgrūtinošiem darba apstākļiem”?

____________

1 OV 1990, L 156, 14. lpp.