Language of document :

Жалба, подадена на 17 октомври 2018 г. — Унгария/Европейски парламент

(Дело C-650/18)

Език на производството: унгарски

Страни

Жалбоподател: Унгария (представители: M. Z. Fehér, G. Tornyai и Zs. Wagner)

Ответник: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

Да отмени резолюцията на Европейския парламент от 12 септември 2018 г. относно предложение, в което иска от Съвета в съответствие с член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз да установи съществуването на явен риск от тежко нарушение от страна на Унгария на ценностите, на които се основава Съюзът,

да се осъди Европейският парламент да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си унгарското правителство изтъква четири основания:

1.    Унгарското правитлество счита, че при гласуването на спорната резолюция, Европейският парламент е допуснал тежко нарушение на разпоредбата на член 354 ДФЕС и на собствения си Правилник за дейността. От гласовете, подадени от членовете на Парламента при гласуването, са отчетени единствено гласовете „за“ и „против“, но не и „въздържали се“, а това противоречи на разпоредбата на член 354 ДФЕС и член 178, параграф 3 от Правилника за дейността на Европейския парламент. Ако гласовете „въздържали се“ са били преброени, резултатът от гласуването би бил различен (първо основание).

2.    На второ място, председателят на Европейския парламент не е провел консултация с комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент (AFCO) във връзка с тълкуването на Правилника за дейността, въпреки че преди гласуването възникват основателни съмнения във връзка с начина на преброяване на гласовете. Вследствие на това, Праламентът е нарушил принципа на правна сигурност, тъй като както преди, така и след гласуването е имало несигурност относно тълкуването на Правилника за дейността (второ основание).

3.    На трето място, унгарското правителство поддържа, че при гласуването на спорната резолюция са били нарушени демократичните права на членовете на Европейския парламент и основните принципи на равно третиране на членовете на Парламента и на пряка демокрация. Членовете на Парламента не са могли да упражнят правата, необходими за изпълнението на функциите им на народно представителство в съответствие с демократичния принцип, съдържащ се във възможността за въздържане (трето основание).

4.    На четвърто място, унгарското правителство счита, че спорната резолюция нарушава основния принцип на лоялно сътрудничество между институциите на Съюза и държавите членки, установен в член 4, параграф 3 ДЕС, и правни принципи на Съюза като принципа на лоялно сътрудничество между институцциите на Съюза, принципа на оправдани правни очаквания и на правна сигурност, тъй като посочената резолюция съдържа изявления, препращащи към вече приключили или все още висящи производства по установяване на неизпълнение на задължения (четвърто основание).

____________