Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 1 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof - Tyskland) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. mot Planet49 GmbH

(Mål C-673/17)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 95/46/EG – Direktiv 2002/58/EG – Förordning (EU) 2016/679 – Behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation – Kakor (cookies) – Begreppet den registrerades samtycke – Förklaring om samtycke genom en på förhand ikryssad ruta)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Motpart: Planet49 GmbH

Domslut

Artikel 2 f och artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 25 november 2009, jämförda med artikel 2 h i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, samt artikel 4 led 11 och artikel 6.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 (allmän dataskyddsförordning) ska tolkas så, att det samtycke som avses i dessa bestämmelser inte är giltigt när lagring av information eller tillgång till information som redan är lagrad i webbplatsanvändarens terminalutrustning, genom kakor, tillåts genom en på förhand ikryssad ruta som denna användare måste avmarkera för att vägra samtycke.

Artikel 2 f och artikel 5.3 i direktiv 2002/58, i dess lydelse enligt direktiv 2009/136, jämförda med artikel 2 h i direktiv 95/46, samt artikel 4 led 11 och artikel 6.1 a i förordning 2016/679 ska inte tolkas olika beroende på om den lagrade eller hämtade informationen i webbplatsanvändarens terminalutrustning utgör personuppgifter eller inte, i den mening som avses i direktiv 95/46 och i förordning 2016/679.

Artikel 5.3 i direktiv 2002/58, i dess lydelse enligt direktiv 2009/136, ska tolkas så, att den information som tjänsteleverantören ska lämna till webbplatsanvändaren omfattar kakornas funktionstid samt möjligheten för tredje part att få tillgång eller inte till dessa kakor.

____________

(1 ) EUT C 112, 26.3.2018