Language of document :

Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 7 февруари 2020 г. — VI/KRONE — Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

(Дело C-65/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Ищец: VI

Ответник: KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 2 във връзка с членове 1 и 6 от Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока1 да се тълкува в смисъл, че за (дефектна) стока следва да се счита и материален екземпляр от всекидневник, който съдържа неправилен от професионална гледна точка здравен съвет, чието спазване причинява вреда за здравето?

____________

1     ОВ L 210, 1985 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 1, стр. 183.