Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 7. februārī iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – VI/KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

(Lieta C-65/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberster Gerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: VI

Atbildētāja: KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes Direktīvas 85/374/EEK (1985. gada 25. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz atbildību par produktiem ar trūkumiem 1 2. pants, skatot to kopsakarā ar 1. un 6. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka par produktu (ar trūkumiem) ir jāuzskata arī dienas laikraksta fiziskais eksemplārs, kas satur profesionāli nepareizu ieteikumu attiecībā uz veselību, kura ievērošana izraisa kaitējumu veselībai?

____________

1 OV 1985, L 210, 29. lpp.