Language of document : ECLI:EU:C:2021:471

Дело C65/20

VI

срещу

KRONE —Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

(Преюдициално запитване, отправено от Oberster Gerichtshof)

 Решение на Съда (първи състав) от 10 юни 2021 година

„Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Отговорност за вреди, причинени от дефект на стока — Директива 85/374/ЕИО — Член 2 — Понятие „дефектна стока“ — Екземпляр от печатен вестник, който съдържа неправилен здравен съвет — Изключване от приложното поле“

Сближаване на законодателствата — Отговорност за дефектни стоки — Директива 85/374 — Приложно поле — Понятие „дефектна стока“ — Екземпляр от печатен вестник, който съдържа неправилен здравен съвет — Изключване

(съображение 6, членове 1, 2 и 6 от Директива 85/374 на Съвета)

(вж. т. 33—42 и диспозитива)

Резюме

Статия в печатен вестник, която дава неправилен здравен съвет относно използването на растение, чието спазване е причинило вреди на здравето на читател, не представлява дефектна стока по смисъла на правото на Съюза

Следователно съгласно Директивата относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока, такава статия не може да ангажира безвиновната отговорност на издателя или на печатаря на посочения вестник

KRONE — Verlag е установено в Австрия медийно дружество. То е собственик на медия и издател на регионално издание на вестник Kronen-Zeitung. На 31 декември 2016 г. то публикува в него статия за полезното действие на компрес от настърган хрян, подписана от член на религиозна общност, който като експерт в областта на билколечението дава безплатни съвети в хроника, публикувана ежедневно от вестника.

Статията съдържа следния текст:

„Облекчете ревматичната болка

Прясно едро настърган хрян може да помогне за намаляване на ревматичната болка. Засегнатите зони първо се натъркват с мазно растително масло или свинска мас, след което върху тях се полага настърганият хрян и се притиска. Този компрес може да се остави върху съответните зони в продължение на два до пет часа, преди отново да бъде отстранен. Това приложение има добро облекчаващо действие“.

Посочената в статията продължителност от два до пет часа за поставяне на компреса обаче е неправилна, тъй като е използвана думата „часове“ вместо „минути“. Ищцата, австрийска гражданка, която се доверява на посочената в статията продължителност на лечението, поставила хрян на глезенната става на крака си в продължение на около три часа и го свалила едва след като започнала да изпитва силни болки, дължащи се на токсична контактна реакция.

Тъй като счита, че е претърпяла вреди, ищцата предявява срещу KRONE —  Verlag иск за обезщетение за телесни повреди. След като този иск е отхвърлен в първоинстанционното и във въззивното производство, ищцата подава ревизионна жалба пред Oberster Gerichtshof (Върховен съд, Австрия).

Сезиран с преюдициално запитване от тази юрисдикция, Съдът приема, че екземпляр от печатен вестник, който, разглеждайки парамедицински теми, дава неправилен здравен съвет относно използването на растение, чието спазване е увредило здравето на читател на този вестник, не представлява „дефектна стока“ по смисъла на Директивата относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока(1).

Съображения на Съда

В самото начало Съдът подчертава, че дадена стока е дефектна по смисъла на Директивата относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока(2), когато не отговаря на общоприетите очаквания за безопасност. Дефектът на дадена стока се определя в зависимост от някои елементи, които са присъщи на самата стока и са свързани по-специално с нейното представяне, употреба и момента на пускането ѝ в обращение.

По-нататък, като припомня, че липсата на разпоредби в тази директива относно възможността за ангажиране на отговорността за вреди, причинени от дефектна стока, за вредите, причинени от услуга, на която стоката е само физически носител, изразява волята на законодателя на Съюза, Съдът отбелязва, че в случая неправилният съвет, не се отнася до печатния вестник, който е негов носител. По-специално тази услуга не се отнася нито до представянето, нито до използването му, така че посочената услуга не е част от елементите, които са присъщи на печатния вестник и сами по себе си позволяват да се прецени дали стоката е дефектна.

Накрая, като подчертава, че отговорността на доставчиците на услуги и отговорността на производителите на стоки в завършен вид са два различни режима на отговорност, тъй като дейността на доставчиците на услуги не е приравнена на тази на производителите, вносителите и доставчиците, Съдът припомня, че с оглед на присъщите особености на услугите режимът на отговорност на доставчика на услуги трябва да бъде предмет на отделна правна уредба(3).

Ето защо според Съда неправилен здравен съвет, който е публикуван в печатен вестник и се отнася до употребата на друга материална вещ, не попада в приложното поле на Директивата относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока, и не може да придаде дефект на този вестник и въз основа на тази директива да ангажира безвиновната отговорност на „производителя“, независимо дали е издателят или печатарят на посочения вестник, или пък авторът на статията.

В това отношение Съдът уточнява, че макар предвидената в тази директива безвиновна отговорност за вреди, причинени от дефект на стока, да не е приложима към настоящото дело, могат да се приложат други режими на договорна или извъндоговорна отговорност, които почиват на различни основания, като гаранцията за скрити недостатъци или непозволеното увреждане.


1      Член 2 във връзка с членове 1 и 6 от Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока (ОВ L 210, стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 1, стр. 183), изменена с Директива 1999/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 май 1999 г. (ОВ L 141, стр. 20; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 5, стр. 34).


2      Член 6 от Директивата.


3      Предложение за директива на Съвета относно отговорността на доставчика на услуги COM(90) 482 окончателен (ОВ C 12, 1991 г., стр. 8), представено от Комисията на 9 ноември 1990 г.