Language of document : ECLI:EU:C:2021:471

Asia C-65/20

VI

vastaan

KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

(Ennakkoratkaisupyyntö – Oberster Gerichtshof)

 Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 10.6.2021

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Tuotevastuu – Direktiivi 85/374/ETY – 2 artikla – Turvallisuudeltaan puutteellisen tuotteen käsite – Painetun lehden numero, joka sisältää virheellisen terveysneuvon – Soveltamisalan ulkopuolelle jääminen

Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tuotevastuu – Direktiivi 85/374 – Soveltamisala – Turvallisuudeltaan puutteellisen tuotteen käsite – Painetun lehden numero, joka sisältää virheellisen terveysneuvon – Soveltamisalan ulkopuolelle jääminen

(Neuvoston direktiivin 85/374 6 perustelukappale sekä 1, 2 ja 6 artikla)

(ks. 33–42 kohta ja tuomiolauselma)

Tiivistelmä

Painetun sanomalehden artikkeli, jossa annetaan virheellinen kasvin käyttöön liittyvä terveysneuvo, jonka noudattamisesta on aiheutunut vahinko kyseisen sanomalehden lukijan terveydelle, ei ole unionin oikeudessa tarkoitettu turvallisuudeltaan puutteellinen tuote

Tällaisen artikkelin perusteella ei näin ollen voida vedota kyseisen sanomalehden kustantajan tai painajan tuottamuksesta riippumattomaan vastuuseen tuotevastuudirektiivin nojalla

KRONE – Verlag on Itävaltaan sijoittautunut mediayritys. Se on tiedotusvälineiden omistaja ja Kronen-Zeitung-sanomalehden alueellisen painoksen kustantaja. Se julkaisi 31.12.2016 kyseisessä sanomalehdessä artikkelin, joka koski piparjuuriraasteesta tehdyn hauteen hyötyjä, jonka kirjoittajaksi oli merkitty luostarin jäsen, joka antaa lääkeyrttien asiantuntijan roolissa maksuttomia neuvoja kyseisen sanomalehden päivittäin julkaisemassa kolumnissa.

Artikkelin sanamuoto oli seuraava:

”Lievitystä reumakivuille

Tuore piparjuuriraaste voi auttaa vähentämään reumakipuja. Kivuliaille alueille hierotaan ensin kasviöljyä tai sianihraa, minkä jälkeen niille levitetään hauteena tiivis kerros raastettua piparjuurta. Tämä haude voidaan jättää vaikuttamaan 2–5 tunniksi ennen sen poistamista. Tällä tavoin käytettynä piparjuuriraasteella on hyvä poisjohtava vaikutus.”

Artikkelissa aineen vaikutusajaksi ilmoitettu 2–5 tuntia oli kuitenkin virheellinen; tunti-sanaa oli käytetty siinä minuutti-sanan sijaan. Kantajana oleva Itävallan kansalainen luotti artikkelissa annettuun vaikutusaikaan ja levitti kyseistä ainetta jalkanivelelleen noin kolmen tunnin ajaksi, ja hän poisti sen vasta toksisen ihoreaktion aiheuttamien kovien kipujen ilmettyä.

Kantaja arvioi kärsineensä vahinkoa ja nosti KRONE – Verlagia vastaan vahingonkorvauskanteen aiheutuneesta ruumiinvammasta. Kyseinen vaatimus hylättiin ensimmäisessä ja toisessa oikeusasteessa, joten hän teki Revision-valituksen Oberster Gerichtshofiin (ylin tuomioistuin, Itävalta).

Unionin tuomioistuin katsoo vastauksena kyseisen tuomioistuimen esittämän ennakkoratkaisupyyntöön, että painetun sanomalehden numeroa, jossa annetaan vaihtoehtoiseen lääketieteeseen liittyvän aiheen käsittelyn yhteydessä virheellinen kasvin käyttöön liittyvä terveysneuvo, jonka noudattamisesta on aiheutunut vahinko kyseisen sanomalehden lukijan terveydelle, ei ole pidettävä tuotevastuudirektiivissä(1) tarkoitettuna turvallisuudeltaan puutteellisena tuotteena.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Unionin tuomioistuin korostaa aluksi, että tuote on turvallisuudeltaan puutteellinen tuotevastuudirektiivissä(2) tarkoitetulla tavalla, jos se ei ole niin turvallinen kuin on perusteltua odottaa. Sen puutteellinen turvallisuus määritellään suhteessa tiettyihin tekijöihin, jotka ovat ominaisia itse tuotteelle ja liittyvät muun muassa siitä annettuihin tietoihin, sillä olevaan käyttöön sekä ajankohtaan, jona se laskettiin liikkeelle.

Palautettuaan mieleen sen, että sellaisten säännösten, jotka koskevat mahdollisuutta vedota tuotevastuuseen sellaisten vahinkojen osalta, jotka aiheuttaa palvelu, jonka osalta tuote on ainoastaan fyysinen tietoväline, puuttuminen kyseisestä direktiivistä kertoo unionin lainsäätäjän tahdosta, unionin tuomioistuin toteaa sitten käsiteltävänä olevan asian osalta, että virheellinen neuvo ei liity tietovälineenä olevaan painettuun sanomalehteen. Tarkemmin ottaen kyseinen palvelu ei koske kyseisestä sanomalehdestä annettuja tietoja eikä sillä olevaa käyttöä, joten palvelu ei kuulu painetulle sanomalehdelle ominaisiin tekijöihin, joiden perusteella yksin voidaan arvioida, onko kyseinen tuote turvallisuudeltaan puutteellinen.

Lopuksi unionin tuomioistuin korostaa, että palvelun tarjoajien korvausvastuu ja lopputuotteiden valmistajien korvausvastuu ovat kaksi erillistä vastuujärjestelmää, eikä palvelun tarjoajien toimintaa voida rinnastaa valmistajien, maahantuojien ja tavarantoimittajien toimintaan ja palauttaa mieleen, että palvelujen ominaispiirteiden vuoksi palvelujen tarjoajan korvausvastuun on oltava erillisen sääntelyn kohteena(3).

Unionin tuomioistuimen mukaan on näin ollen niin, että virheellinen terveysneuvo, joka on julkaistu painetussa sanomalehdessä ja joka koskee muun irtaimen esineen käyttöä, ei kuulu tuotevastuudirektiivin soveltamisalaan eikä ole omiaan tekemään kyseisestä sanomalehdestä turvallisuudeltaan puutteellista, eikä sen perusteella voida vedota kyseisen direktiivin nojalla ”valmistajan” – olipa kyseessä mainitun sanomalehden kustantaja tai painaja taikka artikkelin kirjoittaja – tuottamuksesta riippumattomaan vastuuseen.

Tältä osin unionin tuomioistuin täsmentää, että vaikka kyseisen direktiivin mukainen tuottamuksesta riippumaton tuotevastuu ei ole sovellettavissa nyt käsiteltävässä asiassa, sopimukseen perustuvaa vastuuta tai sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta koskevia muita järjestelmiä, joilla on jokin muu perusta, kuten piileviä virheitä koskeva takuu tai tuottamus, voidaan mahdollisesti soveltaa.


1      Tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 25.7.1985 annetun neuvoston direktiivin 85/374/ETY (EYVL 1985, L 210, s. 29), sellaisena kuin se on muutettuna 10.5.1999 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 1999/34/EY (EYVL 1999, L 141, s. 20), 2 artikla, luettuna kyseisen direktiivin, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 1999/34, 1 ja 6 artiklan valossa.


2      Direktiivin 6 artikla.


3      Komission 9.11.1990 esittämä ehdotus palvelujen tarjoajien vastuusta annettavaksi neuvoston direktiiviksi KOM(90) 482 lopullinen (EYVL 1991, C 12, s. 8).