Language of document :

Решение на Съда (първи състав) от 10 юни 2021 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof - Австрия) — VI/KRONE — Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

(Дело C-65/20)1

(Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Отговорност за вреди, причинени от дефект на стока — Директива 85/374/ЕИО — Член 2 — Понятие „дефектна стока“ — Екземпляр от печатен вестник, който съдържа неправилен здравен съвет — Изключване от приложното поле)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Ищец: VI

Ответник: KRONE — Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

Диспозитив

Член 2 във връзка с членове 1 и 6 от Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока, изменена с Директива 1999/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 май 1999 г., трябва да се тълкува в смисъл, че екземпляр от печатен вестник, който, разглеждайки парамедицински теми, дава неправилен здравен съвет относно използването на растение, чието спазване е увредило здравето на читател на този вестник, не представлява „дефектна стока“ по смисъла на тези разпоредби.

____________

1     ОВ C 209, 22.6.2020 г.