Language of document :

Domstolens dom (Første Afdeling) af 10. juni 2021 – VI mod KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof– Østrig)

(Sag C-65/20) 1

(Præjudiciel forelæggelse – forbrugerbeskyttelse – produktansvar – direktiv 85/374/EØF – artikel 2 – begrebet »defekt produkt« – eksemplar af en trykt avis, der indeholder et urigtigt sundhedsråd – udelukkelse fra anvendelsesområdet)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberster Gerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: VI

Sagsøgt: KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

Konklusion

Artikel 2 i Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/34/EF af 10. maj 1999, sammenholdt med direktivets artikel 1 og 6, som ændret ved direktiv 1999/34, skal fortolkes således, at et eksemplar af en trykt avis, som ved omtale af et paramedicinsk emne giver et urigtigt sundhedsråd vedrørende anvendelsen af en plante, hvis efterlevelse har forårsaget skade på helbredet hos en læser af denne avis, ikke udgør et »defekt produkt« som omhandlet i disse bestemmelser.

____________

1 EUT C 209 af 22.6.2020.