Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 10.6.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberster Gerichtshof, Itävalta) – VI v. KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

(asia C-65/20)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Tuotevastuu – Direktiivi 85/374/ETY – 2 artikla – Turvallisuudeltaan puutteellisen tuotteen käsite – Painetun lehden numero, joka sisältää virheellisen terveysneuvon – Soveltamisalan ulkopuolelle jääminen)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittajat: VI

Vastapuoli: KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

Tuomiolauselma

Tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 25.7.1985 annetun neuvoston direktiivin 85/374/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 10.5.1999 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 1999/34/EY, 2 artiklaa, luettuna kyseisen direktiivin, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 1999/34, 1 ja 6 artiklan valossa, on tulkittava siten, että painetun sanomalehden numeroa, jossa annetaan vaihtoehtoiseen lääketieteeseen liittyvän aiheen käsittelyn yhteydessä virheellinen kasvin käyttöön liittyvä terveysneuvo, jonka noudattamisesta on aiheutunut vahinko kyseisen sanomalehden lukijan terveydelle, ei ole pidettävä kyseisissä säännöksissä tarkoitettuna turvallisuudeltaan puutteellisena tuotteena.

____________

1 EUVL C 209, 22.6.2020.