Language of document :

Жалба, подадена на 31 март 2008 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-42/08)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Установяване на факта, че на 18 март 2002 г. Делегацията на Европейската общности в Ангола е изпратила по телефакс адресирано до жалбоподателя известие с дата 18 март 2002 г. на телефонен пост, който не се е намирал под контрола или на разположение на жалбоподателя, установяване на незаконността на този факт и осъждане на ответника да заплати сумата от 100 000 EUR като обезщетение за вредите.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението, както и да е формулирано то, с което се отхвърля искането от 8 март 2007 г.;

да се отмени, доколкото е необходимо, решението, както и да е формулирано то, с което се отхвърля жалбата от 10 септември 2007 г.;

да се отмени, доколкото е необходимо, известието от 9 януари 2008 г.;

да се установи фактът, че на 18 март 2002 г. Делегацията на Европейската общности в Ангола е изпратила по телефакс до телефонния пост, който се обозначава с телефонния и телефаксов номер +39.0833.54хххх, адресирано до жалбоподателя известие с дата 18 март 2002 г. и да се установи и обяви незаконността на този факт;

да се осъди ответникът да заплати на жалбоподателя като обезщетение за понесените и понасяни вреди във връзка с вредоносния факт сумата от 100 000 EUR или съответната по-висока или по-ниска сума, определена от Съда на публичната служба по справедливост и увеличена с лихви в размер на 10 % годишно, при условията на годишна капитализация, считано от искането с дата 8 март 2007 г. до удовлетворяването;

да се осъди ответникът да възстанови на жалбоподателя съдебните разноски, разходи и хонорари, направени в хода на производството, включително и свързаните с изготвянето на заключение на вещо лице на страната, което може да бъде изготвено с цел да се установи дали са налице условията да бъде осъден ответникът да плати на жалбоподателя посочените по-горе суми и, по-общо, да се установи всеки факт, който е необходим, за да бъде постановено решение по настоящото дело.

____________