Language of document :

Žaloba podaná 8. apríla 2008 - Tsarnavas/Komisia

(vec F-44/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Vassilios Tsarnavas (Glyfada, Grécko) (v zastúpení: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu, ktorým sa zamietla žiadosť žalobcu na náhradu škody vo výške 6 800 eur za majetkovú a nemajetkovú ujmu utrpenú z dôvodu nezrovnalostí alebo nesprávnych služobných postupov, ktorých sa dopustila Komisia za obdobia povýšenia 1998 a 1999, a zaviazanie Komisie, aby túto sumu uhradila

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu zo 14. augusta 2007, ktorým sa zamietla žiadosť žalobcu na náhradu škody vo výške 6 800 eur za majetkovú a nemajetkovú ujmu utrpenú z dôvodu nezrovnalostí alebo nesprávnych služobných postupov, ktorých sa dopustila Komisia v rámci období povýšení 1998 a 1999,

zrušiť, v prípade potreby, implicitné rozhodnutie Komisie, ktorým sa zamietla sťažnosť žalobcu podaná 14. novembra 2007,

zaviazať žalovanú na náhradu škody vo výške 6 800 eur za majetkovú a nemajetkovú ujmu utrpenú z dôvodu nezrovnalostí alebo nesprávnych služobných postupov, ktorých sa dopustila Komisia v rámci období povýšení 1998 a 1999, v dôsledku rozsudku vyhláseného dňa 19. marca 2003 (T-188/01 a T-189/01),

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________