Language of document :

Жалба, подадена на 6 май 2008 г. - Thoss/Сметна палата

(Дело F-46/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Nicole Thoss (Dommeldange, Велико херцогство Люксембург) (представител: P. Goergen, avocat)

Ответник: Европейска сметна палата

Предмет на производството

Отмяна на решението на Сметната палата от 20 март 2006 г., с което на жалбоподателката се отказва отпускане на наследствена пенсия след смъртта на съпруга ѝ.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на Сметната палата от 20 март 2006 г., с което на жалбоподателя се отказва отпускане на наследствената пенсия, предвидена в член 16, параграф 1 от Регламент 2290/77, и последващото решение от 28 септември 2006 г.,

да се разпореди на Европейската сметна палата да отпусне на жалбоподателя предвидената в член 16, параграф 1 от Регламент 2290/77 наследствена пенсия с обратно действие, считано от 1 декември 2003 г.,

да се осъди Европейската сметна палата да заплати съдебните разноски.

____________