Language of document : ECLI:EU:F:2009:16

PERSONALERETTENS KENDELSE (Første Afdeling)

18. februar 2009

Sag F-42/08

Luigi Marcuccio

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – erstatningssøgsmål – manglende overholdelse af en rimelig frist for indgivelse af erstatningskrav – åbenbart afvisningsgrundlag«

Angående: Sag anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Luigi Marcuccio i det væsentlige har nedlagt påstand om, at Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren erstatning for den skade, han har lidt derved, at Kommissionen angiveligt har fremsendt en note til appellanten til et telefaxnummer, som den ikke burde have anvendt.

Udfald: Sagen afvises. Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – søgsmål – frister – erstatningskrav fremsendt til en institution – overholdelse af en rimelig frist

(Domstolens statut, art. 46; tjenestemandsvedtægten, art. 90)

Det påhviler tjenestemænd eller øvrige ansatte at indbringe ethvert krav på erstatning fra Fællesskabet som følge af en skade, det har forårsaget, inden for en rimelig frist, og fristen regnes fra det tidspunkt, hvor de fik kendskab til den situation, som de klager over. Hvorvidt en frist er rimelig, vurderes på grundlag af omstændighederne i den enkelte sag, herunder navnlig sagens betydning for den pågældende, dens kompleksitet samt parternes adfærd.

I denne forbindelse bør der ligeledes tages hensyn til det sammenligningsgrundlag, som udgøres af forældelsesfristen på fem år for søgsmål vedrørende ansvar uden for kontrakt i artikel 46 i Domstolens statut. Imidlertid kan fristen på fem år ikke være en fast og ubrydelig grænse, inden for hvilken alle krav skal antages til realitetsbehandling uanset den tid, det har taget sagsøgeren at indbringe kravet for administrationen, og uanset de foreliggende omstændigheder.

(jf. præmis 19-22)

Henvisning til:

Retten: 5. oktober 2004, sag T-144/02, Eagle m.fl. mod Kommissionen, Sml. II, s. 3381, præmis 65 og 66.

Personaleretten: 1. februar 2007, sag F-125/05, Tsarnavas mod Kommissionen, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 76 og 77.