Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 3 september 2013 – Adala Bero

(Mål C-473/13)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Adala Bero

Berörd myndighet: Regierungspräsidium Kassel

Tolkningsfråga

Innebär artikel 16.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna(1 ) i princip en skyldighet för medlemsstaten att verkställa förvar inför utvisning i särskilda förvarsanläggningar även när sådana anläggningar endast finns i vissa delar av en förbundsstat, och inte i andra?

____________

____________

(1 ) EGT L 348, s. 98