Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Holandsko) 4. februára 2021 – X/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(vec C-69/21)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: X

Žalovaný: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Prejudiciálne otázky

Môže podstatné zvýšenie intenzity bolesti v dôsledku absencie lekárskej liečby pri nezmenenom klinickom obraze ochorenia predstavovať situáciu, ktorá odporuje článku 19 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) v spojení s článkami 1 a 4 Charty, ak sa neodloží výkon povinnosti opustiť štátne územie vyplývajúcej zo smernice 2008/115/ES1 (ďalej len „smernica o návrate“)?

Je stanovenie fixnej lehoty, v rámci ktorej sa musia prejaviť následky absencie lekárskej liečby, aby bolo možné uznať, že povinnosti návratu, ktorá vyplýva zo smernice o návrate, bránia zdravotné prekážky, v súlade s článkom 4 Charty v spojení s článkom 1 Charty? Ak stanovenie fixnej lehoty neodporuje právu Únie, je členský štát oprávnený stanoviť všeobecnú lehotu, ktorá je v prípade všetkých možných ochorení a všetkých možných zdravotných následkov rovnaká?

Je právna úprava, podľa ktorej sa následky odsunu majú posudzovať výlučne v rámci otázky, či a za akých podmienok je cudzinec schopný cestovať, v súlade s článkom 19 ods. 2 Charty v spojení s článkami 1 a 4 Charty, ako aj so smernicou o návrate?

Vyžaduje článok 7 Charty v spojení s článkami 1 a 4 Charty so zreteľom na smernicu o návrate, aby sa zdravotný stav cudzinca a príslušná liečba, ktorú dostáva v členskom štáte, posudzovali v rámci otázky, či sa má povoliť pobyt na základe súkromného života? Vyžaduje článok 19 ods. 2 Charty v spojení s článkami 1 a 4 Charty so zreteľom na smernicu o návrate, aby sa pri posudzovaní, či sa zdravotné problémy môžu považovať za prekážky odsunu, bral do úvahy súkromný a rodinný život v zmysle článku 7 Charty?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 2008, s. 98).