Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van beroep te Brussel (Madalmaad) 2. märtsil 2021 – Proximus NV versus Gegevensbeschermingsautoriteit

(kohtuasi C-129/21)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hof van beroep te Brussel

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Proximus NV

Vastustaja: Gegevensbeschermingsautoriteit

Eelotsuse küsimused

Kas direktiivi 2002/581 artiklit 12 [lõiget 2] koostoimes sama direktiivi artikliga 2 [punktiga f] ja isikuandmete kaitse üldmääruse2 artikliga 95 tuleb tõlgendada nii, et on lubatav, et liikmesriigi järelevalveasutus nõuab teistsuguste riigisiseste õigusaktide puudumise tõttu abonendi „nõusolekut“ isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses tema isikuandmete avaldamiseks avaliku juurdepääsuga abonentide kataloogides ja telefoninumbriinfoteenustes, mille annavad välja operaator ise või kolmandad pakkujad?

Kas õigust andmete kustutamisele vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 17 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus, et liikmesriigi järelevalveasutus käsitab abonendi taotlust andmete kustutamiseks avalikult juurdepääsetavatest abonentide kataloogidest ja telefoninumbriinfoteenustest kui taotlust andmete kustutamiseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 17 tähenduses?

Kas isikuandmete kaitse üldmääruse artikleid 24 ja 5 [lõiget 5] tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus, et liikmesriigi järelevalveasutus tuletab selles sätestatud aruandekohustusest, et vastutav töötleja peab rakendama asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et teavitada teisi vastutavaid töötlejaid, täpsemalt telefoniteenuse pakkujaid ja teisi abonentide katalooge ja telefoninumbriinfoteenuste pakkujaid, kes said andmeid esmanimetatud vastutavalt töötlejalt, puudutatud isiku nõusoleku tagasivõtmisest vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 6 koostoimes artikliga 7?

Kas isikuandmete kaitse üldmääruse artiklit 17 [lõiget 2] tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus, et liikmesriigi järelevalveasutus määrab avalikult juurdepääsetavate abonentide kataloogide ja telefoninumbriinfoteenuste pakkujatele, kellelt nõutakse ühe isiku andmete avaldamise lõpetamist, et need peavad võtma asjakohaseid meetmeid otsingumootorite teavitamiseks andmete kustutamise taotlusest?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT 2002, L 201, lk 37, ELT eriväljaanne 13/59, lk 514).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 2016, L 119, lk 1).